Sitas avfall är inte skräp

Återvinnings- och avfallsföretaget SITA Sverige arbetar enligt devisen ”Avfall är inte skräp” och försöker genom den s.k. avfallshierarkin att minimera andelen skräp som slutligen måste deponeras.

Sita söker innovativa lösningar

Som ett första steg arbetar de för att minimera uppkomsten av avfall, genom en effektiv källsortering hos kunderna med det egna konceptet SITA Miljöcirkeln. Därefter återanvänder de så mycket som möjligt av restprodukterna och dess material. Slutligen går avfallet som inte går att återanvända till bränsleblandningar och på så vis återanvänds energin så att den kan användas till el och värme.

Källsorteringsmetoden SITA Miljöcirkeln finns idag inom byggverksamheter, industrier, köpcentrum, kontorsverksamheter och upprustningen av miljonprogramsbyggnader.

2011 kunde SITA totalt återvinna 92 % (varav 58 % materialåtervinning och 34 % energiåtervinning) av allt avfall, endast 8 % gick till deponi. SITAs arbete med återvinning motsvarade 2011 en minskning av 279 000 ton koldioxid, vilket motsvarar ungefär 3 miljoner bilresor mellan Stockholm och Malmö.

Hur kommer det sig att ni har tagit ett helhetsgrepp på miljöområdet?

– Trycket på naturens resurser ökar samtidigt som vi vet att dessa redan idag är begränsade. De senaste 100 årens intensiva aktivitet från oss människor har baserats på fossil energi som skapat de klimatförändringar vi nu ser. Förändringar som hotar miljön och kommande generationers sätt att leva. Därför arbetar vi för att minska utsläppen av växthusgaser genom att öka återvinning och återanvändning av material, säger Henrik Linnarsson Miljö-, kvalitets- och säkerhetschef på SITA

SITA har även identifierat sin fordonspark och transporter som en betydande miljöaspekt. För att minska den totala bränsleförbrukningen används heavy Eco-driving som bl.a. går ut på att motorbromsa istället för att fotbromsa samt att minska tomgångskörningen. Man har också installerat ett tekniskt stöd i bilarna i syfte att ge föraren en direkt återkoppling på sin körstil. SITA satsar också på förnybara bränslen och har som mål att fordonsparken ska vara enligt högsta miljöklass.

Hur ser ni på drivande miljökrav i upphandlingar?

– Vi ser mycket positivt på att det ställs miljökrav i upphandlingar eftersom det driver utvecklingen framåt. När upphandling enbart baseras på pris kommer vår kompetens inte till sin rätt. Vi tycker att det är viktigt att kunderna ställer krav på viktiga frågor inom miljön och arbetsmiljön. Detta ger en möjlighet att tillsammans med kund skapa ett incitament till förbättringsarbete, säger Henrik Linnarsson.

Genom att ständigt se över verksamheten efter potentiella miljöförbättringar har man hittat en rad åtgärder som ytterligare har effektiviserat SITA. Den kostnadsfria mobilappen lär konsumenter att sortera sitt avfall rätt; e-fakturor minskar mängden utskick och man har testat containrar som väger hela 800kg mindre än traditionella för att minska transporternas bränsleförbrukning.

Och hur tänker ni inför framtiden? Vad är nästa steg?

– Vi fortsätter att trimma in vår verksamhet och hitta förbättringar inom olika områden som har en direkt inverkan på miljön. Vi fortsätter också att utveckla metoder för att kunna skapa ett positivt värde ur våra kunders avfall, berättar Henrik Linnarsson.

Slutligen ingår SITA i den internationella miljökoncernen Suez Environment som genom organisationen Aquassistance har humanitära projekt, bl.a. på Haiti, i Nepal och Vietnam. Under 2011 slutfördes 84 projekt och 26 nya initierades.

Läs mer om Sita på deras hemsida
Hämta Sitas miljöredovisning

Senast uppdaterad: