Till nytta för samhället

Miljöanpassad offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för att uppnå miljöpolitiska och andra samhällspolitiska mål. Det lönar sig för ekonomin såväl som för miljön att ställa hållbarhetskrav i offentlig upphandling.

Fördelar med hållbar upphandling

Hållbar upphandling begränsas inte enbart till miljöpåverkan utan avser den bredare definitionen av hållbarhet som inkluderar den sociala och ekonomiska dimensionen. Samtidigt kan hållbar upphandling även omfatta fördelar inom hälsa och politik.

En hållbar upphandling kan bidra till flera samhälleliga mål och nedan beskrivs ett urval av de effekter som upphandling kan ge.

Miljöfördelar

Ett viktigt instrument för myndigheter i syfte att uppnå miljömålen

Genom att ställa miljökrav i offentlig upphandling kan miljökvalitetsmålen och generationsmålen.

Hållbar upphandling kan bidra till att lösa miljöproblem såsom:

  • utsläpp av växthusgaser (genom upphandling av varor och tjänster med lägre CO2-fotavtryck under hela deras livscykel)
  • vattenanvändning (genom att ställa krav på vattenbesparande VVS-utrustning)
  • energieffektivitet och resursanvändning (genom att upphandla produkter som är mer effektiva tillämpar miljöanpassade designprinciper)
  • luft-, vatten- och markföroreningar (genom att kontrollera för kemikalier och begränsa användningen av giftiga ämnen)
  • avfall (genom att upphandla processer eller förpackningar som genererar mindre avfall och/eller ställer krav på återanvändning och återvinning av material)
  • hållbart jordbruk (genom att upphandla ekologiskt producerade livsmedel)
  • avskogning (genom upphandling av trä och träprodukter från lagligt avverkat hållbart skogsbruk).

Lärande exempel på upphandlingar och inköp från Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se)

Kan bli normbildande för privata konsumenter

Hållbar upphandling kan bli normbildande för den privata sektorn och allmänheten, och på så sätt påverka marknaden. Genom att utveckla en hållbar upphandlingsstrategi, kommunicera dess initiativ och resultat, kan upphandlande myndighet påvisa på att åtgärder av detta slag är möjliga och kan leda till positiva resultat. Det kan också uppmuntra den privata sektorn till att använda gröna kriterier i sina egna upphandlingar.

Ökar medvetenheten kring miljöfrågor

Hållbar upphandling kan också resultera i en ökad miljömedvetenhet. Detta kan ske genom att identifiera miljöpåverkan av en viss produkt/tjänst för hela dess livscykel och belysa de fördelar miljövänligare alternativ skulle medfört. Exempelvis så kommer ekologisk producerad mat sannolikt att öka miljömedvetenheten bland användare och leverantörer av tjänsten.

Sociala fördelar

Kan bidra till social hållbarhet både nationellt och internationellt

Sociala hänsyn är i allra högsta grad relevant i en hållbar upphandling. I Sverige kan hållbar upphandling bidra till en förbättrad arbetsmarknad genom krav kring exempelvis sysselsättning och social integration. Genom offentlig upphandling kan vi även bidra till förbättrade arbetsvillkor utomlands, framförallt vad gäller produktion i tredje land, genom krav på exempelvis arbetsvillkor.

Kan bidra till ökad jämställdhet

Genom sociala krav i offentliga upphandlingar säkerställs att den offentliga sektorn köper produkter och tjänster som är producerade etiskt utifrån icke-diskriminering mellan kön eller skillnader i etnisk och kulturell bakgrund.

Ekonomiska fördelar

Kan spara pengar och resurser när livscykelkostnaderna beaktas

Hållbar upphandling kan medföra besparingar både för upphandlande myndigheter och för samhället i stort, om man använder sig av livscykelkostnadstänk. Genom att inhämta alla kostnader som uppstår under en vara eller tjänsts livslängd, såsom drift och underhållskostnader, och inte enbart se till inköpspris kan man minska totakostnaden.

Ett exempel på detta är att upphandla mer energieffektiv IT-utrustning där man sparar pengar både vad gäller lägre elanvändning och enklare återvinning/återanvändning vid slutet av varans livslängd. Varor och tjänster som har bättre effektivitet kostar ofta mer initialt men spara pengar i det långa loppet.

Kan bidra till innovation

Till skillnad från så kallad innovationsupphandling är inte hållbart upphandlande av existerande produkter och tjänster på marknaden innovationsdrivande. Men den kan ge signaler om att det finns en marknad för nya lösningar, vilket kan ge incitament för utvecklingen av nya produkter och tjänster. Att främja hållbar upphandling kan således resultera i ett viktigt incitament för industrin att utveckla "grön" teknik och produkter.

Kan bidra till en cirkulär ekonomi

I dag är den rådande normen en linjär ekonomi, där förbrukade produkter hamnar på soptippen. Detta bidrar till en utarmning av jordens resurser. I en cirkulär ekonomi ligger i stället fokus på att minimera att resurser går till spillo genom exempelvis underlätta för återvinning, demontering och återanvändning.

Hållbar upphandling kan bidra till detta genom att upphandla mer service och tjänster istället för produkter och på så sätt medverka till att nya affärsmodeller tas fram.

Kan resultera i lägre priserna för miljötekniska produkter

Genom att introducera hållbara upphandlingskriterier kan det påverka marknaden och leda till att nya aktörer etableras inom området miljöteknik och produkter. Detta har i sin tur potential att leda till ökad konkurrens och sänkta priser på sikt.

Hälsorelaterade fördelar

Hållbar upphandling kan förbättra livskvaliteten
Hållbar upphandling kan resultera i en förbättrad service till allmänheten och på så sätt öka livskvaliteten. Renare kollektivtrafik, till exempel, förbättrar luftkvaliteten. Minskad användning av giftiga kemikalier i rengöringsprodukter ger en sundare arbetsmiljö.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar

LilaBlomma.jpg

Miljömål och miljöaspekter

Sök via din organisations väsentliga miljöaspekter för att få information om vilka miljömål du kan påverka genom hållbar upphandling.

Bananerna.jpg

Hållbarhetskrav

Hitta alla krav i kriteriebiblioteket med tillhörande information eller ladda hem dem via kriterie-wizard.

Till kriteriebiblioteket 
Ladda hem krav