Start

Statsstödsfrågor med anledning av covid-19

De nödvändiga åtgärder som nu vidtas för att minska spridningen av det nya coronaviruset får stor påverkan på ekonomin. Vissa branscher drabbas extra hårt. Tillfälliga statsstödsregler har därför införts som ger större möjligheter. Allt statsstöd ska godkännas av Europiska kommissionen (kommissionen).

Kommissionen godkänner statsstöd

Statsstödsreglerna gäller även för stöd till företag med anledning av den situation som covid-19 pandemin har medfört för näringslivet. Reglerna innebär att statsstöd generellt är förbjudet för att konkurrensen på marknaden inte ska snedvridas. Det finns vissa fall när statsstöd kan vara tillåtet, men det är bara kommissionen som kan godkänna statsstöd som inte omfattas av undantagsregler som exempelvis den allmänna gruppundantagsförordningen och de minimis-reglerna. 

Stöd med anledning av den pågående pandemins påverkan på ekonomin är tillåtna om kommissionen godkänner stöden. Kommissionen bedömer att covid-19 pandemin innebär att stöd efter anmälan från en medlemsstat kan godkännas enligt artikel 107.2 b eller enligt artikel 107.3 b i EUF-fördraget. Det innebär att statsstödsreglerna medger att företag kompenseras för kostnader till följd av pandemin. Kommissionen har beslutat om riktlinjer för statsstödsgodkännanden enligt artikel 107.3 b i EUF-fördraget (se rubriken tillfälliga statsstödsregler med anledning av covid-19 pandemin). 

Utöver de tillfälliga statsstödsreglerna har även vissa av de statsstödsregler som inte har direkt koppling till covid-19 pandemin ändrats. Stöd enligt den allmänna gruppundantagsförordningen samt stöd som godkänts av kommissionen enligt vissa statsstödsriktlinjer, däribland riktlinjerna för miljöskydd och regionalstöd, får lämnas till företag som fått ekonomiska svårigheter under perioden 1 januari 2020 - 30 juni 2021. 

Tillfälliga statsstödsregler med anledning av covid-19 pandemin

Kommissionen har beslutat om nya tillfälliga statsstödsregler som ger stora möjligheter för kommissionen att godkänna statsstöd. En förutsättning är att stöden bidrar till att säkerställa att långsiktigt livskraftiga företag kan fortsätta bedriva sin verksamhet trots pandemins effekter på näringslivet.

De tillfälliga statsstödsreglerna har ändrats vid fem tillfällen. För närvarande finns följande möjligheter för kommissionen att godkänna statsstöd enligt det tillfälliga regelverket. Stöd  kan godkännas fram till den 30 juni 2022.

 1. stöd i form av direkta bidrag, återbetalningspliktiga förskott eller skatteförmåner upp till 2 300 000 euro per företag
 2. stöd i form av garantier för lån
 3. stöd i form av subventionerade räntor för lån
 4. stöd i form av garantier och lån via kreditinstitut eller andra finansinstitut
 5. utvidgade möjligheter till stöd i form av exportkrediter
 6. stöd för coronavirusrelaterad forskning och utveckling inklusive infrastruktur för att testa och utveckla produkter som kan användas för att bekämpa viruset
 7. möjligheter till uppskjuten betalning av skatter och sociala avgifter och lönesubventioner för särskilt utsatta sektorer införs också
 8. stöd för att kompensera för fasta kostnader när verksamheten dragits ner eller står stilla till följd av åtgärder med anledning av covid-19.
 9. stöd i form av efterställda (lägre prioriterade) skulder med högre premie än vad som gäller för subventionerade lån enligt punkten 2-4
 10. stöd i form av eget kapital eller hybridkapital till företag som behöver likviditet och som inte skulle klara sig utan sådana tillskott.
 11. investeringsstöd för en hållbar återhämtning som stödjer privata investeringar som en stimulans för att övervinna ett investeringsgap som ackumulerats i ekonomin på grund av krisen. 
 12. stöd för att stärka företagens solvens genom åtgärder som utformas så att de uppmuntrar privata investeringar till företag med tillväxtpotential.

Möjligheterna till stöd i form av eget kapital eller hybridkapital enligt punkterna 9 och 10 kan ta formen av köp av nyemitterade aktier eller lösningar med hybridkapital som kan konverteras till aktier, eller som på annat sätt medger vinstdelning. Stöd i form av offentligfinansierat eget kapital eller hybridkapital får bara godkänns om det finns ett gemensamt intresse av att rädda företaget. Exempel på vad som avses med ett gemensamt intresse är att en nedläggning av verksamheten skulle leda till

 • sociala problem (betydande arbetslöshet)
 • att ett innovativt eller systemviktigt företag försvinner eller
 • att en viktig tjänst inte längre erbjuds.

Stödet får inte vara så stort att kapitalstrukturen blir bättre än den var innan covid-19 pandemin. Det offentliga måste få ersättning för risken i stödet samtidigt som det krävs mekanismer för att det ska vara möjligt för stödmottagarna eller deras ägare att köpa tillbaka det ägande som det offentliga övertar. Om det offentliga ägandet inte i huvudsak återgått efter sex eller sju år (beroende på om företaget är börsnoterat eller inte) krävs att en omstruktureringsplan anmäls till och godkänns av kommissionen. Om stödet som anmäls till kommissionen är en så kallad stödordning krävs det att enskilda stöd som överstiger 250 000 euro anmäls separat till kommissionen.

Kommissionen har klargjort att medlemsstaterna får kombinera stöd upp till 200 000 euro (de minimis-stöd) med stöd som kommissionen har godkänt enligt det tillfälliga regelverket upp till 2 300 000 euro. Det innebär flexibla möjligheter att lämna statsstöd med upp till
2 500 000 euro per företag under krisen.

Kommissionen godkänner stöd till företag i svårigheter så länge som företaget inte befann sig i svårigheter redan den 31 december 2019. När det gäller mikroföretag eller små företag kan de få stöd om de inte gått i konkurs, ska genomgå en rekonstruktion eller kan försättas i konkurs på fordringsägarnas begäran. 

Konsoliderad version av de tillfälliga statsstödsriktlinjerna till och med den  sjätte ändringen (engelsk version)

Hur en kommun eller region lämnar stöd enligt de minimis-förordningen

Kommissionen hanterar statsstödsanmälningar snabbt under krisen

Kommissionen prioriterar hanteringen av medlemsstaternas statsstödsanmälningar under krisen. Det innebär att det går mycket fortare än normalt att få ett statsstödsgodkännande för planerade stödåtgärder, i vissa fall inom 48 timmar. Det finns alltså goda möjligheter att få ett godkännande från kommissionen för stöd som beviljas till företag med anledning av covid-19 pandemins påverkan på ekonomin.

Stödåtgärder på statlig respektive kommunal och regional nivå

Många av möjligheterna att lämna statsstöd eller bidra med finansiering som inte är statsstöd som kommissionen öppnar upp för med anledning av covid-19 pandemin, bygger på att finansieringen görs på samma sätt i hela Sverige. Rikstäckande åtgärder kan inte beslutas på kommunal eller regional nivå.

Andra åtgärder såsom det statsstöd regeringen har utlovat för att finansiera nedsättningar av lokalhyror för företag kan sökas av kommuner i deras roll som fastighetsägare. Möjligheterna att lämna statsstöd ska inte sammanblandas med generellt tillämpliga myndighetsbeslut eller med avtalsrelaterade bedömningar om anstånd eller omförhandlingar av villkor som en privat aktör i motsvarande situation hade kunnat besluta om.

Kommuner eller regioner kan inom ramen för sina befogenheter besluta om statsstöd men måste då följa statsstödsreglerna. Planer på sådana stöd måste då anmälas till regeringen. Ännu finns inga statsstödsgodkännanden som medger att svenska kommuner och regioner kan lämna statsstöd. Sådana möjligheter har dock införts i bland annat Storbritannien och Tyskland.

State Aid SA.56841(2020/N) – United Kingdom - COVID-19 Temporary Framework for UK authorities

State Aid SA.56790 (2020/N) – DE – Federal Framework "Small amounts of aid 2020" ("Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020")

Anmälningsplikt för kommun och regioner

Kommuner och regioner som överväger anmälningspliktiga statsstöd inom ramen för sina befogenheter med anledning av covid-19 pandemin ska informera regeringen genom Näringsdepartementet innan sådana stöd lämnas. Lagen om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler innebär att statsstöd ska ha godkänts av kommissionen eller utformats enligt befintliga undantagsregler.

Kommuner och regioner kan ställa sina statsstödsfrågor med anledning av covid-19-pandemin till vår frågeservice eller skriva in sina frågor i Frågeportalen.