Start

Statsstödsregler för kollektivtrafik och annan landbaserad trafik under covid-19

Covid-19-pandemin innebär en dramatisk påverkan på transporter och mobilitet i Europa. Efterfrågan på passagerartransporter på järnväg, med bussar och lokal spårbunden trafik har minskat drastiskt. Godstrafiken på järnväg har också minskat i viss utsträckning. Kommissionen har publicerat en vägledning om de statsstödsregler, som kan tillämpas för att hjälpa företag som bedriver bland annat kollektivtrafik under pandemin.

 Kommissionen har publicerat en vägledning som beskriver olika stödåtgärder som en medlemsstat kan vidta, enligt statsstödsreglerna, för att hjälpa företag verksamma i landtransportsektorn (med fokus på kollektivtrafik) under covid-19. Vägledningen ger en överblick över de statsstödsrättsliga möjligheter som stat, kommuner och regioner, inklusive ansvariga kollektivtrafiksmyndigheter, har för att hjälpa företag som får ekonomiska problem till följd av covid-19.

Kommissionens vägledning  "State aid rules applicable to the land transport sector during the COVID-19 outbreak"

Vägledningen behandlar frågan om vilka åtgärder som inte omfattas av statsstödsreglerna och hur stöd till företag inom landtransportsektorn i andra fall möjliggörs genom kollektivtrafiksförordningen, kommissionens järnvägsriktlinjer och kommissionens tillfälliga regelverk med anledning av covid-19. Vägledningen tar även upp vissa upphandlingsfrågor.

Stödåtgärder som inte utgör statsstöd

Kommissionen påpekar att statsstödsreglerna inte gäller för offentlig finansiering av nödåtgärder med anledning av covid-19 som statliga organ utför i egenskap av offentliga myndigheter. Ett exempel på en sådan åtgärd är person- eller godstransporter av mediciniska skäl.

Företagskriteriet i statsstödsbegreppet

Stöd som lämnas enligt villkoren i en tillämplig förordning för de minimis-stöd behöver inte heller anmälas till kommissionen.

Förordningar om stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd)

Vidare gäller för ersättning för utförande av en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse att sådan ersättning inte är statligt stöd om de så kallade Altmarkkriterierna är uppfyllda.

Altmarkkriterierna

Kommissionens tillfälliga statsstödsregelverk med anledning av covid-19-pandemin

Kommissionen betonar att vissa stödåtgärder som specifikt är inriktade på att möta covid-19-pandemin måste anmälas till och godkännas av kommissionen. Detta gäller till exempel statsstöd som lämnas enligt kommissionens tillfälliga statsstödsregelverk med anledning av covid-19-pandemin och stöd enligt artikel 107.2 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Kollektivtrafiksförordningen och järnvägsriktlinjerna

Med stöd av EUF-fördragets bestämmelser på det transportpolitiska området har reglerna för finansiering av allmännyttiga tjänster i form av trafikplikt för kollektivtrafik harmoniserats genom förordningar som beslutats på EU-nivå. Vägledningen tar upp möjligheterna att vidta åtgärder för att säkerställa kollektivtrafik utan att behöva anmäla åtgärderna till kommissionen för godkännande. Kommissionen klargör att en bestämmelse som möjliggör nödåtgärder enligt kollektivtrafiksförordningen är tillämplig till exempel om nödsituationen orsakats av den allvarliga minskningen i passagerartrafik till följd av covid-19. Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till järnvägsföretag anger möjligheter för offentliga stödåtgärder i järnvägssektorn som inte är ersättning för allmän trafikplikt enligt kollektivtrafiksförordningen.

Möjligheter i upphandlingsreglerna

Kommissionen framhåller också de möjligheter som finns enligt upphandlingsdirektiven att under vissa förutsättningar tilldela kontrakt i nödsituationer, eller att ändra avtal om allmännyttiga tjänster utan någon ny upphandling.