Innovationsveckan: Tre seminarier om innovation och upphandling

Arrangör:

Upphandlingsmyndigheten och Vinnova

Tid:

03 okt kl: 09:00 - 12:00

Plats:

Upphandlingsmyndigheten, Svetsarvägen 10, Solna

Arrangemanget har varit

Upphandlingsmyndigheten och Vinnova arrangerar tre seminarier om innovationsupphandling under Innovationsveckan. Vi diskuterar hur innovation och upphandling kan och bör samverka under följande rubriker: 

 • Hur lyckas ni med er innovationsupphandling?
 • Att förena innovations- och upphandlingsprocessen för främjandet av medborgardriven innovation?
 • Går det att köpa sociala innovationer?

Den 1 oktober äger seminarierna rum på Vinnova och den 3 oktober repriseras de på Upphandlingsmyndigheten. Du kan anmäla dig till ett av seminarierna eller fler.

09.00 – 09.45
Hur lyckas ni med er innovationsupphandling? 

Kommuner, regioner och statliga myndigheter köper in varor och tjänster för 683 miljarder kronor om året. Den offentliga affären utgör 1/6 av BNP och  är viktig marknad för många  företag och organisationer. Det offentliga har därigenom en betydande möjlighet att använda sin köpkraft för att efterfråga innovativa lösningar från näringsliv och idéburensektor som kan bidra till att utveckla välfärden och nå målen i Agenda 2030.
 
10 projekt inom innovationsupphandling har utvärderats och nu får vi möjlighet att ta del av resultaten. Vad är det som gör att man lyckas genomdriva en innovationsupphandling? Vi resonerar om de framgångsfaktorer och utmaningar som kan finnas när man vill upphandla en innovation.
 
Frågor som kommer att diskuteras under seminariet:

 • Hur har det gått för de utvalda projekten? Har de uppnått sina mål?
 • Hur har arbetet genomförts och organiserats?
 • Vilka kompetenser deltog i projektet?
 • Vilka lärdomar kan man dra? Utmaningar och framgångsfaktorer?
 • Vad mer hade behövts?

Presentatörer:
Johanna Enberg, strateg innovation, Upphandlingsmyndigheten
Jenny Engström, Handläggare innovationsledning, Vinnova

10.00 – 10.45
Att förena innovations- och upphandlingsprocessen för främjandet av medborgardriven innovation?

Medborgarna ställer allt högre krav på samhällsservice och välfärdstjänster, oavsett om den levereras av offentliga eller privata aktörer. Medborgarnas uttalade och outtalade behov ställer höga krav på offentliga verksamheter som levererar välfärdstjänster. Behöver medborgarna i högre grad involveras i utvecklingen av välfärden? Behövs en  omställning där individer, nätverk och medborgare har mer framträdande roller?

Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar medborgardriven utveckling i samband med investering av nya samhällstjänster. Vi samtalar om transparenta innovationsprocesser och ställer oss frågan om det är möjligt för offentliga verksamheter att använda dessa vid offentlig upphandling. Utmärkande för transparenta innovationsprocesser är att de ofta är kollaborativa, behovsnära samt engagerar eller drivs av konsumenter och användare.

Det finns förmodligen en outnyttjad potential i att inkludera flera slags aktörer i det gemensamma arbetet kring innovation och upphandling!

Presentatörer:
Charlotta Palmgren, strateg, Upphandlingsmyndigheten
Erik Borälv, analytiker, Vinnova

11.00 – 12.00
Går det att köpa sociala innovationer?

Sverige står inför stora samhällsutmaningar som kräver innovativa krafter och initiativ för att lösas. Sociala innovationer möter dessa utmaningar och utvecklar nytänkande lösningar tillsammans med medborgare och slutanvändare. Men många sociala innovatörer och företag vittnar om svårigheter med att sälja in sina tjänster till offentlig sektor, samtidigt som välfärden kräver nya perspektiv och idéer.
 
Välkommen till en workshop om social innovation och offentlig upphandling! Utifrån erfarenheter av möten med sociala innovatörer och idéburen sektor från hela Sverige, diskuterar vi hur relationen mellan värdedrivna organisationer och offentlig sektor kan stärkas och hur sociala innovationer kan köpas.

Under workshopen utforskar vi följande och närliggande frågor tillsammans:

 • Hur hänger social innovation och offentlig upphandling ihop?
 • Hur kan vi stötta både sociala innovatörer och offentlig sektor i att hitta goda samarbetsvägar?
 • Hur kan vi designa socialt hållbara och innovativa upphandlingar som bjuder in små aktörer att delta?
 • Hur kan sociala företag och innovatörer bidra med problemformuleringar och förståelse för slutanvändare till offentlig sektor?

Presentatörer:
Erika Hansen, jurist, Upphandlingsmyndigheten
Erika Pohjanen, kundmötesansvarig tjänstedesigner, Upphandlingsmyndigheten

Anmälan

Anmäl er i formuläret nedan för seminarierna hos Upphandlingsmyndigheten den 3 oktober. Antal deltagare detta datum är begränsat till 25 vid varje seminarium, så först till kvarn! Välkomna!

Information och anmälan till seminarium den 1 oktober hos Vinnova.

Behandling av personuppgifter

När du anmäler dig kommer dina angivna personuppgifter registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten. Personuppgifterna som lämnas i samband med anmälan sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga inför och i samband med arrangemanget. Den rättsliga grunden för behandlingen är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Upphandlingsmyndighetens behandling av personuppgifter 


Jag vill delta i följande seminarium (går att välja ett eller flera):


Kalendarium

Kalender.jpg

I vårt kalendarium ser du vilka evenemang, arrangerade av oss eller andra, där det finns tillfälle att träffa representanter från Upphandlingsmyndigheten.