Start

Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)

Antalet kemiska produkter ökar starkt. Vissa kemiska ämnen har välkända negativa effekter på både vår hälsa och naturen. Men fortfarande saknas mycket kunskap om hur kemikalier och föroreningar påverkar miljön och människors hälsa. Även kunskapen om hur kemikalierna samverkar och hur de tillsammans påverkar natur och hälsa är liten. Därför är riskerna också svåra att begränsa. För att minska problemen med att människor och natur exponeras för en mängd olika miljö- och hälsofarliga ämnen måste användningen av sådana ämnen minska. 2012 uppgick antal kemiska produkter i Sverige till cirka 90 000. Av dessa var cirka 40 000 hälsofarliga på något sätt.Kemikalieinspektionen har registrerat mer än 12 000 kemiska ämnen som ingår i kemiska produkter. Än fler kemiska ämnen ingår i till exempel byggnadsmaterial. Hur många kemiska ämnen som kommer in i Sverige via importerade varor är okänt. I Svensk Byggtjänsts register finns cirka 45 000 byggvaror registrerade. Byggvaror avser såväl kemiska produkter som byggprodukter (t ex golvmaterial, träskivor) och material som är behandlat med eller innehåller kemiska produkter. Fogmassor, lim, färger, betong och cement är några exempel på byggprodukter som också räknas som kemiska produkter.Miljöbalken (lagen) uppmanar verksamheter att byta ut miljö- och hälsofarliga varor och material mot sådana som är ofarliga eller mindre miljö- och hälsofarliga.

Välj kriterienivå

Avancerad nivå
Basnivå

KravID

10935:1

Nivå

Avancerad nivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

[OBS till beställaren! Vid anläggningsbyggnad gäller endast basnivån, detta är avancerad nivå och tillämpas endast för husbyggnad.]

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFD.223 Beställarens kvalitets- och miljöplan
(Kravet nedan kan anges i beställarens kvalitets- och miljöplan som bifogas till upphandlingsdokumentet eller så sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Material, varor och kemiska produkter.")
OCH
AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
(Sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Material, varor och kemiska produkter".)

Material, varor och kemiska produkter som byggs in i byggnaden ska inte innehålla ämnen som har egenskaper som är farliga för miljö och hälsa.

Med material, varor och kemiska produkter som byggs in i byggnaden avses sådana som omfattas av bilagan "Tabell 1 Material som byggs in" (avancerad nivå).

Med ämnen som har egenskaper som är farliga för miljö och hälsa avses sådana egenskaper som anges i bilagan "Tabell 2, Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper", över de däri angivna halterna så som det definieras i bilagan.

Innehåll och halter ska beräknas i material, varor och kemiska produkter så som de levereras till byggplatsen eller monteringsplatsen.