Startsida

Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering avvikelser

Behov av att hantera avvikelser från kraven på miljö- och hälsofarliga ämnen kan uppstå då vissa material eller kemiska produkter i enstaka undantagsfall inte kan ersättas. För att hantera avvikelser och begränsa dessa behövs en skrivning i kontraktet med entreprenören.

KravID

10936:1

Nivå

Basnivå

Typ

Särskilda kontraktsvillkor

Kriterietext

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFD.223 Beställarens kvalitets- och miljöplan
(Kravet nedan kan anges i beställarens kvalitets- och miljöplan som bifogas till förfrågningsunderlaget eller så sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Material, varor och kemiska produkter".)
OCH
AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
(Sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Material, varor och kemiska produkter".)

Material, varor och kemiska produkter som byggs in i byggnaden ska följa beställarens krav avseende ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper.

Mindre avvikelser kan i undantagsfall komma att accepteras. Sådana mindre undantag ska alltid dokumenteras och motiveras av entreprenören. Beställaren ska informeras om respektive förslag på undantag. Innan beslut fattas om undantag så ska beställaren ta ställning till om förslag på undantag ska accepteras. Beställaren äger rätten att avgöra i sådana materialval. Beslutade undantag är avvikelser och ska dokumenteras i Loggboken över hanterade material och varor

AMA AF 12
AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden
(Sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Material, varor och kemiska produkter.")

Mindre avvikelser avseende material, varor och kemiska produkter som byggs in i byggnaden, kan i undantagsfall komma att accepteras. Sådana mindre undantag ska alltid dokumenteras och motiveras av entreprenören. Beställaren ska informeras om respektive förslag på undantag. Innan beslut fattas om undantag så ska beställaren ta ställning till om förslag på undantag ska accepteras. Beställaren äger rätten att avgöra i sådana materialval. Beslutade undantag är avvikelser och ska dokumenteras i Loggboken över hanterade material och varor.