Startsida

Styrning av materialval

Utan att styra valet av varor, material och kemiska produkter så kan inte beställaren krav på miljö- och hälsofarliga ämnen genomföras och utan dokumentation kan ingen uppföljning göras. Framtida hantering av material, liksom materialinventeringar inför rivningar och ombyggnader underlättas och kostnader för detta minskas liksom miljö- och hälsorisker vid hanteringen.

Välj kriterienivå

Basnivå
Basnivå
Avancerad nivå

KravID

10941:1

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFD.332 Projekteringsmöten
(Sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Material, varor och kemiska produkter".)

Avseende inbyggda material, varor och kemiska produkter så ska entreprenören i samråd med beställaren upprätta en plan för information vid överlämningen. Beställaren kommer att avsätta ____ totalt timmar för ____ möten för samråd i samband med att entreprenören upprättar planen.

Planen ska beskriva hur kunskap ska överföras till byggnadens driftorganisation om Loggbokens delar, minst omfattande:

  • Avvikelser från beställarkraven.

  • Information om eventuella miljö- och hälsofarliga material, varor eller produkter.

  • Skötselinstruktioner för material.

Information ska bland annat ske på berörda platser i byggnaden eller annan berörd plats och ska vara uppdelad för olika förvaltningsfunktioner.

Planen ska specificera tidsåtgång och översiktligt innehåll i informationen och för de olika momenten. Beställaren kommer att avsätta ____ totalt timmar per förvaltningsfunktion och person för informationen.

Planen ska vara färdigställd innan projekteringen påbörjas.

AMA AF 12
AFD.223 Beställarens kvalitets- och miljöprogram
(Sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Material, varor och kemiska produkter".)


Avseende inbyggda material, varor och kemiska produkter och planen för överlämning av information om materialval så kommer Beställaren att avsätta ____ totalt timmar för ____ möten för samråd i samband med att entreprenören upprättar planen. Planen ska specificera tidsåtgång och översiktligt innehåll i informationen och för de olika momenten. Beställaren kommer att avsätta ____ totalt timmar per förvaltningsfunktion och person för informationen.

AMA AF 12
AFD.224 Entreprenören kvalitets- och miljöplan
(Sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Material, varor och kemiska produkter".)

Avseende inbyggda material, varor och kemiska produkter så ska Entreprenören i samråd med beställaren upprätta en plan för information vid överlämningen. Planen ska vara färdigställd innan projekteringen påbörjas.