Start

Säkerställande av underentreprenörer med fler

Under- och sidoentreprenörer måste informeras vilket ansvar de har för att beställarens miljökrav på byggnaden och byggarbetet ska kunna förverkligas. Genom att se till att under- och sidoentreprenörers ansvar slås fast i avtalen mellan entreprenören och under- och sidoentreprenörerna och andra leverantörer minskar risken för att miljökraven förblir en informationspunkt och istället förverkligas.

KravID

10930:1

Nivå

Basnivå

Typ

Särskilda kontraktsvillkor

Kriterietext

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Säkerställande av underentreprenörer".)

Entreprenören ska säkerställa att de som arbetar på entreprenörens uppdrag så som underentreprenör och berörd underleverantör tar ansvar enligt den objektsanpassade kvalitets- och miljöplanen. Entreprenören ska därför tillse att ansvar enligt den objektsanpassade kvalitets- och miljöplanen tydligt framgår i avtalsförhållanden mellan entreprenören och de som arbetar på entreprenörens uppdrag.

Entreprenören ska före ____ (datum) i en dokumentation till beställaren redogöra för hur kravet har säkerställts.