Startsida

Förnybara drivmedel

Reducerade emissioner av växthusgaser är ett av huvudskälen för en ökad användning av biodrivmedel. Biodrivmedel anses idealt inte ge någon nettoemission av växthusgaser då kolet som har bundits i den växande biomassan är taget från atmosfären och återemitteras då biomassan slutligen förbränns. Det är dock uppenbart att energi måste investeras i biomassaproduktionens olika led samt i den process som krävs för att ur biomassan framställa biodrivmedel. Nyttan av att introducera ett biodrivmedel bör därför betraktas utifrån den totala reduktionen av växthusgaser sett över drivmedlets livscykel och därmed även jämföras med emissionerna av växthusgaser från de konventionella drivmedlen. Vid produktionen är det avgörande vilken form av insatsenergi som används då reduktion av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv beräknas. Detta exemplifieras tydligt i LCA-värden för veteetanol där CO2-reduktionen varierar från 16 till 69 % beroende på vald insatsenergi. EU:s direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 2009/28/EG stipulerar i punkt 2 i artikel 17 krav på växthusgasminskningar gentemot fossilt alternativ. Växthusgasminskningen ska från den 1 april 2013 vara 35 % för biodrivmedel och flytande biobränslen som producerats i anläggningar som var i drift 23 januari 2008. Denna nivå höjs från den 1 januari 2017 till 50 %. För anläggningar som tillkommit efter den 1 januari 2017 är tröskeln 60 %. Fram till den 1 april 2013 är det endast sådana biodrivmedel och flytande biobränslen som producerats i anläggningar som driftsatts efter den 23 januari 2008 som omfattas av kraven i punkt 2.Kravet följer de hållbarhetskriterier som ställs i EU:s direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 2009/28/EG2. Direktivet kommer att implementeras i etapper med start januari 2011 för anläggningar som inte var i drift i januari 2008. Nästa etapp inträffar 2013 då samtliga anläggningar omfattas.

Förnybara drivmedel
Expandera rad för mer information

Ladda ner valda kriterier