Startsida

Innehåll av flamskyddsmedel i leksaker och hobbymaterial

Flamskyddsmedel kan vara miljö- och hälsofarliga. Genom att använda kravet undviks sådana.

KravID

11034:2

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Produkter1 av textil2, i det offererade sortimentet ska inte innehålla kemiska flamskyddsmedel. 

1Kravet omfattar produkter som har utformats eller är avsedda som leksaker inklusive hobbymaterial för barn under 14 år, oavsett om det är produktens enda syfte eller inte. Kravet omfattar även hobbymaterial som inte klassificerats som leksak och därför inte har CE-märkts.

2Med textil avses här produkter som består av minst 80 viktprocent textilfibrer i enlighet med artikel 2, 3 samt bilaga I i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1007/2011