Startsida

Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen) i leksaker och hobbymaterial

Baskrav: Genom detta krav får den upphandlande myndigheten information om innehåll av de miljö- och hälsofarliga kemikalier som listas på kandidatförteckningen i EU:s kemikalielagstiftning Reach. Avancerat krav: Genom detta krav minimeras innehåll av de miljö- och hälsofarliga kemikalier som listas på kandidatförteckningen i EUs kemikalielagstiftning Reach.

Välj kriterienivå

Basnivå
Avancerad nivå

KravID

11038:1

Nivå

Avancerad nivå

Typ

Särskilda kontraktsvillkor

Kriterietext

Offererade produkter1 ska inte innehålla ämnen som finns upptagna på gällande kandidatförteckning (artikel 59 i Förordning (EG) nr 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)) i halter över 0,1 vikts% (1000mg/kg) per ämne. Med 0,1vikts% avses varje individuell del av en vara2.

Om nya ämnen förs upp på förteckningen under avtalstiden, ska leverantören senast 6 månader efter den europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) offentliggörande av en reviderad kandidatförteckning redovisa en handlingsplan för hur ämnet kan fasas ut.

1Kravet omfattar produkter som har utformats eller är avsedda som leksaker inklusive hobbymaterial för barn under 14 år, oavsett om det är produktens enda syfte eller inte. Kravet omfattar även hobbymaterial som inte klassificerats som leksak och därför inte har CE-märkts.

2Viktsprocenten avser varje individuell del av en sammansatt vara och avser alltså inte 0,1% av en sammansatt produkt, utan 0,1% av varje ingående del.