Startsida

Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen) i leksaker och hobbymaterial

Baskrav: Genom detta krav får den upphandlande myndigheten information om innehåll av de miljö- och hälsofarliga kemikalier som listas på kandidatförteckningen i EU:s kemikalielagstiftning Reach. Avancerat krav: Genom detta krav minimeras innehåll av de miljö- och hälsofarliga kemikalier som listas på kandidatförteckningen i EUs kemikalielagstiftning Reach.

Välj kriterienivå

Basnivå
Avancerad nivå

KravID

11038:1

Nivå

Basnivå

Typ

Särskilda kontraktsvillkor

Kriterietext

Vid avtalsstart ska information om innehåll av ämnen, som finns upptagna på gällande kandidatförteckning (artikel 59 i Förordning (EG) nr 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)) och som finns i offererade produkter1 i halter över 0,1vikts% (1000mg/kg) per ämne, ges till den upphandlande myndigheten. Med 0,1vikts% avses varje individuell del av en vara2.

Om nya ämnen förs upp på kandidatförteckningen under avtalstiden, ska den upphandlande myndigheten underrättas om dessa förekommer i offererade produkter. Detta ska ske inom sex månader efter den europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) offentliggörande av en reviderad kandidatförteckning.

1 Kravet omfattar produkter som har utformats eller är avsedda som leksaker inklusive hobbymaterial för barn under 14 år, oavsett om det är produktens enda syfte eller inte. Kravet omfattar även hobbymaterial som inte klassificerats som leksak och därför inte har CE-märkts.

2 Viktsprocenten avser varje individuell del av en sammansatt vara och avser alltså inte 0,1% av en sammansatt produkt, utan 0,1% av varje ingående del.