Startsida

Migration av bly från leksaker

Bly är neurotoxiskt, d.v.s. det påverkar nervsystemet och utvecklingen av hjärnan. Exponering för bly kan därför t.ex. leda till sänkt intelligens och det finns inga säkra  nivåer vilket gör att halterna i mänskligt blod bör vara så låga som möjligt1. 1)http://ki.se/imm/bly

KravID

11033:2

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Bly ska inte migrera från produkterna1 över dessa halter:

  • I torrt, sprött, pulverliknande eller böjligt leksaksmaterial: 2,0 mg/kg,

  • I vätskeformigt eller klibbigt leksaksmaterial: 0,5 mg/kg,

  • I avskavt leksaksmaterial: 23 mg/kg.

1 Kravet omfattar produkter som har utformats eller är avsedda som leksaker inklusive hobbymaterial för barn under 14 år, oavsett om det är produktens enda syfte eller inte.