Startsida

Rutiner för kvalitetssäkring

Att ha ett kvalitetsledningssystem är grunden till ett fungerande kemikaliearbete samt kontroll i leverantörsledet.

KravID

11027

Nivå

Basnivå

Typ

Kvalificeringskrav

Kriterietext

Anbudsgivaren av de offererade produkterna ska redovisa rutiner för ett systematiskt kvalitetsarbete samt ha dokumenterade rutiner och instruktioner för att säkerställa:

  • Att kraven på de offererade produkterna kontrolleras och uppfylls under avtalsperioden.
  • Att dokumentation som styrker att kraven uppfylls finns tillgänglig.
  • Att det finns en kontaktperson gentemot den upphandlande myndigheten.


För att säkerställa att ovanstående punkter efterlevs ska rutinerna och instruktionerna minst omfatta följande:

  1. Organisation, kvalitetsansvarig, kontaktperson till den upphandlande myndigheten samt andra ansvariga personer och deras ansvarsområden.
  2. Tillgång till den dokumentation som finns hos tillverkaren angående övervakning och uppföljning, som inkluderar rapportering och dokumentation av produktionsförändringar samt avvikelser.
  3. Rapportering, dokumentation och hantering av reklamationer och klagomål på de offererade produkterna.
  4. Spårbarhetsmärkning av produkterna.
  5. Kontaktpersonens årliga rapportering av de ovanstående punkterna till den upphandlande myndigheten.