Startsida

Ytbehandling av trä, plast och/eller metall

Baskrav och spjutspetskrav: Ytbehandlingsprodukter som används till möbler kan innehålla farliga ämnen som till exempel kan orsaka cancer, skador på arvsmassan, försämrad fertilitet och fosterskador. Detta krav bidrar till att minska användningen av dessa produkter.Avancerat krav: Ytbehandlingsprodukter som används till möbler kan innehålla flyktiga organiska ämnen (VOC), som bland annat bidrar till växthuseffekten och till bildandet av marknära ozon, detta krav bidrar till att minska användningen av dessa ämnen.

Välj kriterienivå

Basnivå
Avancerad nivå
Spjutspetsnivå

KravID

10028:1

Nivå

Avancerad nivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Om offererade varor är ytbehandlade med produkter som innehåller flyktiga organiska ämnen (VOC)1 ska påföringsmängden av organiska lösningsmedel vara mindre än 60 g per m2 yta.

Undantag: om den totala mängden tillförd VOC understiger 5 vikt% räknat på total mängd applicerad ytbehandlingsprodukt ELLER om mängden tillförd VOC max uppgår till 60 g/m2 yta räknat på total ytbehandlad yta eller belagd yta (t.ex. laminat, linoleum, melaminfilm).

1 Flyktig organisk förening definieras enligt direktiv 2010/75/EU som en organisk förening och den fraktion av kreosot som vid 293,15 k har ett ångtryck av minst 0,01 kPa eller som har motsvarande flyktighet under de särskilda användningsförhållandena.