Startsida

Ytbehandling av trä, plast och/eller metall

Baskrav och spjutspetskrav: Ytbehandlingsprodukter som används till möbler kan innehålla farliga ämnen som till exempel kan orsaka cancer, skador på arvsmassan, försämrad fertilitet och fosterskador. Detta krav bidrar till att minska användningen av dessa produkter.Avancerat krav: Ytbehandlingsprodukter som används till möbler kan innehålla flyktiga organiska ämnen (VOC), som bland annat bidrar till växthuseffekten och till bildandet av marknära ozon, detta krav bidrar till att minska användningen av dessa ämnen.

Välj kriterienivå

Basnivå
Avancerad nivå
Spjutspetsnivå

KravID

10028:1

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

  • Offererade produkter ska inte vara ytbehandlade med sådana produkter som är klassificerade, antingen i EU-bindande klassificering eller vid självklassificering, med nedanstående faroangivelser enligt CLP-förordningen (1272/2008)1.

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning

Faroklass

Faroangivelse

Akut toxicitet

(kategorier 1-3)

H300, H301, H310, H311, H330, H331

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

(kategori 1)

H3702

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (kategori 1)

H3722

Cancerframkallande

H3503, H351

Mutagen

H340, H341

Reproduktionstoxisk

H3603, H3613

Luftvägssensibilisering

H334

Farligt för vattenmiljön

H400, H410, H411

Om det av tekniska skäl, till exempel spritdesinfektionskrav på ytan, krävs användning av ytbehandlingsprodukter märkta som miljöfarliga enligt ovanstående, accepteras det om tillförd mängd miljöfarliga ämnen är mindre än 14 g per m2 yta.

  • Ytbehandlingsprodukter som offererade varor är ytbehandlade med ska inte innehålla sexvärt krom (VI).
  • Komponenter som är avsedda för regelmässig kontakt med hud (t.ex. armstöd) ska inte ytbehandlas med krom eller nickel.

Observera: Ytbehandling av metaller med trevärt krom (III) i kombination med nickel och/eller zink accepteras för komponenter (t.ex. underreden, ben) på stapelbara möbler, fällbara möbler eller möbler som kan utsättas för kraftigt slitage avsedda för framförallt offentlig miljö.

Undantag: små detaljer som häftklammer, skruv, spik, gångjärn eller beslag som sammanlagt motsvarar <5 vikts% av möbelns totala vikt omfattas inte av kravet.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.
2 Som en del av faroangivelser H370 och H372 kan vilka organ som påverkas ha angetts om detta är känt.
3 Om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar kan exponeringsvägen ha angetts som en del av faroangivelsen. För reproduktionstoxicitet ska typ av effekt ha specificerats om denna är känd (effekt på fertilitet eller på fosterutveckling). En eller två bokstäver efter faroangivelsen indikerar exponeringsväg (till exempel H350i - Kan orsaka cancer vid inandning) och/eller typ av effekt. Alla tilläggskoder är inkluderade i kriterierna.