Startsida

Ytbehandling av trä, plast och/eller metall

Baskrav och spjutspetskrav: Ytbehandlingsprodukter som används till möbler kan innehålla farliga ämnen som till exempel kan orsaka cancer, skador på arvsmassan, försämrad fertilitet och fosterskador. Detta krav bidrar till att minska användningen av dessa produkter.Avancerat krav: Ytbehandlingsprodukter som används till möbler kan innehålla flyktiga organiska ämnen (VOC), som bland annat bidrar till växthuseffekten och till bildandet av marknära ozon, detta krav bidrar till att minska användningen av dessa ämnen.

Välj kriterienivå

Basnivå
Avancerad nivå
Spjutspetsnivå

KravID

10028:1

Nivå

Spjutspetsnivå

Typ

Tilldelningskriterier

Kriterietext

Poäng tilldelas om ingående ämnen1 i ytbehandlingsprodukter som offererade varor är ytbehandlade med inte är klassificerade, varken i EU-bindande klassificering eller vid självklassificering, med nedanstående faroangivelser enligt CLP-förordningen2.

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning.

Faroklass

Faroangivelse

Cancerframkallande

H3503

Mutagen

H340

Reproduktionstoxisk

H3603

Undantag: små detaljer som häftklammer, skruv, spik, gångjärn eller beslag som sammanlagt motsvarar <5vikts% av möbelns totala vikt omfattas inte av kravet.

1 Som ingående ämnen räknas alla ämnen i en produkt, inklusive föroreningar i ämnena eller råvarorna. Som förorening räknas reaktions-/biprodukter och nedbrytningsprodukter i halter över 0,01 % (motsvarar 100 ppm). Som ingående
ämnen räknas även, oavsett halt, additiv som tillsatts avsiktligt för att uppnå en viss funktion, t ex, konservering eller stabilisering av ämnena eller råvarorna.
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.
3 Om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar kan exponeringsvägen ha angetts som en del av faroangivelsen. För reproduktionstoxicitet ska typ av effekt ha specificerats om denna är känd (effekt på fertilitet eller på fosterutveckling). En eller två bokstäver efter faroangivelsen indikerar exponeringsväg (till exempel H350i - Kan orsaka cancer vid inandning) och/eller typ av effekt. Alla tilläggskoder är inkluderade i kriterierna.