Startsida

Rutiner för kontroll av farliga ämnen i produkterna

Syftet med kravet är att säkerställa att leverantörerna har fungerade rutiner och kontrollsystem för att hantera information i leverantörskedjan kring farliga ämnen i produkterna.

KravID

11172:1

Nivå

Basnivå

Typ

Kvalificeringskrav

Kriterietext

Leverantören ska ha rutiner för att kontrollera och hantera information kring miljö- och hälsofarliga ämnen i produkterna som offereras. Rutinerna ska minst omfatta de ämnen som finns med i Reach-förordningens kandidatförteckning (artikel 59 i Förordning (EG) nr 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) och de ämnen som har restriktioner enligt RoHs-direktivet (2011/65/EU, om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning).

I rutinerna ska minst följande delar ingå:

  • Information om förekomsten av ämnen på kandidatförteckningen ska systematiskt begäras in från leverantörer. Detta inkluderar information om nya ämnen som läggs till i förteckningen.
  • Mottagen information om ingående ämnen i produkterna ska granskas och arkiveras, för att finnas tillgänglig till slutkunden.

Leverantören ska ta hänsyn till om:

  • ämnen som omfattas av begränsningar ändras
  • de levererade materialen, delarna eller underenheterna ändras
  • tillverknings- och monteringsförfarandet ändras

Rutinerna ska vara dokumenterade och tillämpas under kontraktsperioden.