Startsida

Ansvarsfullt producerad fodersoja

Odling av soja medför långtgående påverkan på miljö i odlingslandet på grund av en hög användning av bekämpningsmedel, risk för nyetablering av odlingsmark i artrika skogs- och savannområden och jorderosion. Även hälsoaspekter kopplade till arbetsförhållanden för arbetare och omgivande samhälle är viktiga. Upphandlande myndigheter kan efterfråga att soja som ingår i foder vid animalieproduktion bidrar till att mer ansvarsfulla produktionssätt används.

KravID

11113

Nivå

Avancerad nivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Soja som används under hela uppfödningstiden kan spåras genom en särhållen leverantörskedja eller täckas av certifikat inom produktionssystem som säkerställer: 

  • Efterlevnad av nationell och lokal lagstiftning 
  • Rättvisa arbetsvillkor 
  • Respekt för ursprungsbefolkning och traditionellt nyttjande av marken 
  • Skydd mot omvandling av områden med höga värden ekologiska och sociala bevarandevärden enligt HCV Resource Network’s definition, eller motsvarande 
  • Ansvarsfull användning av jordbrukskemikalier och vattenresurser