Start

Ansvarsfullt producerad fodersoja

Nivå: Avancerad nivå

Odling av soja medför långtgående påverkan på miljö i odlingslandet på grund av en hög användning av bekämpningsmedel, risk för nyetablering av odlingsmark i artrika skogs- och savannområden och jorderosion. Även hälsoaspekter kopplade till arbetsförhållanden för arbetare och omgivande samhälle är viktiga. Upphandlande myndigheter kan efterfråga att soja som ingår i foder vid animalieproduktion bidrar till att mer ansvarsfulla produktionssätt används.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11113
Grupp:
Frigående system utomhus