Start

Naturbeteskött - Betesdrift på naturbetesmark - lamm-och fårkött

Nivå: Spjutspetsnivå

Bete på naturbetesmark är viktigt för en rik biologisk mångfald och bidrar bland annat till att nå miljömålen ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. Upphandlande myndigheter som upphandlar naturbeteskött bidrar till fortsatt bevarande av värdefulla naturbetesmarker och ökad biologisk mångfald. 

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10454:1
Grupp:
Lamm- och fårkött