Start

Begränsningar av specifika ämnen/ämnesgrupper

Det finns flera ämnen/ämnesgrupper som orsakar skada i miljön som är svåra att utesluta genom generella krav på ämnens egenskaper. Därför är det viktigt att ställa krav som minimerar mängden av sådana specifika ämnen/ämnesgrupper i produkterna.

KravID

11353

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Följande ämnen och ämnesgrupper ska inte ingå i produkten i halter över 0,2 vikt%:

  • EDTA (CAS 60-00-4)
  • Aromatiska lösningsmedel
  • Halogenerade lösningsmedel

Följande ämnen och ämnesgrupper ska inte ingå1 i produkten:

  • Alkylfenoletoxylater
  • Aktivt klor

Undantag:

Avaromatiserad nafta med <1 % aromatiska kolväten och <0,1 % bensen samt restmonomerer i polymerinnehållande produkter undantas från kravet.

1Som ingående ämnen räknas alla ämnen i produkten i halter över 0,01 vikt%. Som ingående ämnen räknas avsiktligt tillsatta ämnen och föroreningar från råvarorna och i produkten. Som föroreningar räknas reaktionsprodukter, biprodukter och nedbrytningsprodukter.