Start

Ingående ämnens miljöfarlighet

Det är viktigt att undvika spridning av miljöfarliga ämnen i miljön. Det avancerade kravet  begränsar miljöfarliga ämnen som ingår i produkten.

KravID

11286

Nivå

Avancerad nivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Ingående ämnen1 i produkten ska inte vara klassificerade med nedanstående faroklass och faroangivelser enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen), varken i EU-harmoniserad klassificering (enligt bilaga VI i CLP-förordningen) eller vid egenklassificering.

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faroklass

Faroangivelse

Farligt för vattenmiljö

H410, H411

Undantag

  • Enzymer (inklusive stabilisatorer och konserveringsmedel i enzymråvaran) om de är i flytande form eller som inkapslade granulat.

1 Som ingående ämnen räknas alla ämnen i produkten i halter över 0,01 vikt%. Som ingående ämnen räknas avsiktligt tillsatta ämnen och föroreningar från råvarorna och i produkten. Som föroreningar räknas reaktionsprodukter, biprodukter och nedbrytningsprodukter.

Observera! Parfymblandningen räknas i detta krav som ett ”ingående ämne”.