Start

Sensibiliserande (allergiframkallande) produkt

Det är viktigt att minska risken för allergier hos människor som kommer i kontakt med hygien- och rengöringsprodukter. Baskravet utesluter sensibiliserande produkter.

KravID

10583:1

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Produkten ska inte vara klassificerad med nedanstående faroklass och faroangivelser enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen), varken i EU-harmoniserad klassificering (enligt bilaga VI i CLP-förordningen) eller vid egenklassificering.

Produkten ska inte heller omfattas av krav på märkning med texten ”Innehåller (namnet på det sensibiliserande ämnet). Kan orsaka en allergisk reaktion” (EUH208) enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen).

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faroklass

Faroangivelse

Luftvägs- eller hudsensibilisering

H317, H334

Undantag

Produkter där märkningen med EUH 208 beror på klassificeringen av de ingående enzymerna.