Start

Begränsning av specifika ämnen/ämnesgrupper

Det finns flera ämnen/ämnesgrupper som orsakar skada i miljön som är svåra att utesluta genom generella krav på ämnens egenskaper. Därför är det viktigt att ställa krav som minimerar mängden av sådana specifika ämnen/ämnesgrupper i produkterna.

KravID

11291

Nivå

Avancerad nivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Följande ämnen och ämnesgrupper ska inte ingå1 i produkten:

  • EDTA (CAS 60-00-4)
  • Ämnen som har utvärderats av EU att vara PBT (Persistent, Bioaccumulative and Toxic), vPvB (very Persistent and very Bioaccumulative)2
  • Ämnen på kandidatförteckningen3
  • Ämnen som av EU anses vara hormonstörande eller potentiellt hormonstörande4
  • Organiska halogenföreningar

1 Som ingående ämnen räknas alla ämnen i produkten i halter över 0,01vikt%. Som ingående ämnen räknas avsiktligt tillsatta ämnen och föroreningar från råvarorna och i produkten. Som föroreningar räknas reaktionsprodukter, biprodukter och nedbrytningsprodukter.

2 Kriterier för att bedöma om ämnet är ett utfasningsämne – PBT/vPvB finns här https://www.kemi.se/prioguiden/start/prios-kriterier-for-utfasningsamnen-och-prioriterade-riskminskningsamnen

3 Kandidatförteckningen: http://echa.europa.eu/candidate-list-table

4 Här avses hormonstörande ämnen kategori 1 och 2, se Study on enhancing the Endocrine Disrupter priority list with a focus on low production volume chemicals,  bilaga L :http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/pdf/final_report_2007.pdf