Start

Ingående ämnens hälsofarlighet

Det är viktigt att det inte finns ämnen i produkter som är giftiga eller kan orsaka cancer, genetiska defekter, skada fertiliteten eller det ofödda barnet, dels för att skydda användaren men också för att undvika spridning i miljön.

KravID

11092:2

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Ingående ämnen1 i produkten ska inte vara klassificerade med nedanstående faroklasser och faroangivelser enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen), varken i EU-harmoniserad klassificering (enligt bilaga VI i CLP-förordningen) eller vid egenklassificering.

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faroklass

Faroangivelse  

Akut toxicitet (kategorier 1-3)

H300, H301, H310, H311, H330, H331,

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering (kategori 1)

H370

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (kategori 1)

H372

Cancerframkallande

H350, H351

Mutagen

H340, H341

Reproduktionstoxisk

H360, H361, H362

Undantag

  • Fluor i tandkräm
  • Bensoesyra i tvål, krämer och lotion. Produkter i sprayform undantas inte.
  • Enzymer (inklusive stabilisatorer och konserveringsmedel i enzymråvaran) om de är i flytande form eller som inkapslade granulat. Undantaget gäller inte för enzymer som ingår i sprayprodukter.
  • Parfymämnen
  • Färgämnen som är godkända som livsmedelstillsats enligt förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser.
  • Biologiska ämnen2, till exempel växtextrakt

1Som ingående ämnen räknas alla ämnen i produkten i halter över 0,01vikt%. Som ingående ämnen räknas avsiktligt tillsatta ämnen och föroreningar från råvarorna och i produkten. Som föroreningar räknas reaktionsprodukter, biprodukter och nedbrytningsprodukter.

2Med biologiska ämnen avses ämnen som är utvunna med eller utan lösningsmedel ur biologiskt material, eventuellt renade, men inte vidare modifierade. De kan vara vegetabiliska eller animaliska.