Start

Statistik som utvecklar den offentliga affären

Vi är statistikmyndighet med ansvar för att utveckla, förvalta och sprida statistik om offentlig upphandling. Den statistik vi tar fram bygger i huvudsak på uppgifter från upphandlingsannonser och data om inköpsvärden. Syftet med statistiken är att skapa ett faktabaserat underlag för att utveckla den offentliga affären, kunna fatta politiska beslut samt driva debatt om en stor och viktig del av den svenska ekonomin.

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgår till närmare 800 miljarder kronor. Det motsvarar cirka en femtedel av Sveriges BNP. Upphandlingsmyndigheten publicerar årligen rapporten Statistik om offentlig upphandling. I den finns statistik som visar hur den offentliga upphandlingen fungerar och utvecklas. Två viktiga nyckeltal är det genomsnittliga antalet anbudsgivare per upphandling och hur stor andel av alla annonserade upphandlingar som överprövas.  

I rapporten finns även statistik över inköpsvärden, vilka branscher som är mest förekommande i upphandling, vilken typ av företag som oftast lämnar vinnande anbud och mycket annat.  

Statistiken kan användas av till exempel leverantörer för att undersöka marknaden, av lokala beslutsfattare för att jämföra sina inköp med övriga Sveriges och av opinionsbildare som underlag för debatt.  

 Har du frågor om vår statistik? Skicka dem till statistik@uhmynd.se.   

Rapporten Statistik om offentlig upphandling 2020 för nedladdning  

Tidigare statistikrapporter finns för nedladdning där du hittar våra övriga publikationer och rapporter.

Upphandlingsmyndighetens publikationer  

Ökat intresse för offentlig upphandling 

Med vår statistik är det möjligt att följa viktiga nyckeltal som genomsnittligt antal anbudsgivare per upphandling, andel överprövningar och värdet av de upphandlingspliktiga inköpen. Nyckeltalen ger en bild av utvecklingen av de offentliga affärerna. En trend är att intresset för att lämna anbud ökar.

Ökat intresse för offentliga upphandlingar – nyckeltal ur statistikrapporten för 2020

Aktuell statistik i korthet 

  • Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgick under 2018 till 782 miljarder kronor.  Det motsvarar närmare en femtedel av BNP eller 80 000 kronor per invånare.  
  • Över 18 000 upphandlingar annonseras varje år. 
  • Kommuner annonserar 68 procent av alla upphandlingar. 
  • Fyra av tio upphandlingar avser anläggningsarbete. 
  • 13 procent av alla upphandlingar avbryts. 
  • 6,6 procent av alla upphandlingar överprövas. 
  • I genomsnitt lämnar 4,5 anbudsgivare anbud per upphandling. 

Mer tillgänglig statistik i framtiden 

Den 1 juli 2020 trädde en ny lag om upphandlingsstatistik i kraft och den 1 januari 2021 förändrades upphandlingsförordningen. Syftet är att få fram bättre nationell statistik om upphandling. Den nya lagen skapar förutsättningar för att göra statistiken mer tillgänglig eftersom den publiceras digitalt och även som öppna data.  

Den nya lagen och lagändringarna innebär att upphandlingar i Sverige som regel ska annonseras i registrerade annonsdatabaser. Konkurrensverket är registermyndighet för annonsdatabaser.