Start

Ökat intresse för offentliga upphandlingar

Vi presenterar här statistik för bland annat genomsnittligt antal anbudsgivare per upphandling, andel överprövningar och värdet av de upphandlingspliktiga inköpen. Det är viktiga nyckeltal som ger en bild av den offentliga upphandlingen. Statistiken visar till exempel att intresset för att delta i offentliga upphandlingar ökar.

Värdet av den offentliga upphandlingen ökar  

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgick 2018 till 782 miljarder kronor. Det motsvarar närmare en femtedel av BNP eller 80 000 kronor per invånare.  

Upphandlingspliktiga inköp, värde och andel av BNP, 2014–2018

  2014 2015 2016 2017 2018
Upphandlingspliktiga inköp (mdkr)  647 664 705 731 782
BNP till baspris (mdkr) 3 550 3 788 3 911 4 101 4 279
Andel av BNP till baspris  18,2% 17,5% 18,0% 17,8% 18,3%

Källa: SCB (uppgifter) och Konkurrensverket (bearbetning) 2020. Not: BNP till baspris exkluderar skatter och subventioner. SCB har reviderat uppgifter i nationalräkenskaperna som påverkar tidigare år under 2014–2017.

Värdet av den offentliga upphandlingen bygger i huvudsak på SCB:s nationalräkenskaper som redovisas med en eftersläpning på cirka 18 månader. Därför gäller värdet vi redovisar 2018.  

År 2019 gjorde en SCB en översyn av nationalräkenskaperna. Det görs var femte år. Översynen ledde till en revidering av BNP som skrevs upp med 47 miljarder kronor för referensåret 2015. Revideringen innebar också att värdet på den offentliga upphandlingen ökade.  

Det reviderade värdet för 2017 är 25 miljarder kronor högre än tidigare redovisade 706 miljarder kronor.  

BNP redovisas till baspris exklusive moms.  

Antalet annonserade upphandlingar i stort oförändrat 

År 2019 annonserade upphandlande myndigheter 18 379 upphandlingar i enlighet med upphandlingslagarna. Antalet har varit i stort sett oförändrat sedan 2014. Antalet annonserade upphandlingar är som högst under mars, april och maj och som lägst under juli och augusti.  

Antal annonserade upphandlingar, 2012–2019

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2020.

Närmare 4 av 10 upphandlingar avser anläggningsarbete 

En annons om upphandling ska innehålla minst en CPV-kod. En CPV-kod beskriver den kategori varor, tjänster eller byggentreprenader som upphandlingen avser. CPV-koderna är uppbyggda i en trädstruktur som består av åtta siffror. De två första siffrorna anger huvudgrupp och de efterföljande siffrorna anger en ökande grad av precisering.  

CPV-koderna fastställs av Europeiska kommissionen. Koderna gör det möjligt för leverantörer att avgränsa sitt sökande till sådana upphandlingar som de är intresserade av. Sammanlagt finns närmare 10 000 CPV-koder.  

CPV-koder  

CPV-koder gör det också möjligt att dela in upphandlingar branschvis i olika huvudgrupper. Vanligaste huvudgruppen 2019 var CPV 45 Anläggningsarbete. Av de upphandlingar som annonserades då hade 36 procent minst en kod inom CPV 45.  

Det är vanligt att annonser om upphandling har flera CPV-koder eftersom upphandlingar ofta avser kombinationer av flera olika varor och tjänster. Därför kan de också tillhöra flera CPV-huvudgrupper. De tio vanligaste huvudgrupperna 2019 var vanligast även föregående år. 

De tio vanligaste CPV-huvudgrupperna, 2019

CPV Benämning Antal Andel
45 Anläggningsarbete  6 597 36%
71 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster  2 159 12%
79 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet  1 814 10%
90 Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster  1 508 8%
50 Reparation och underhåll 1 109 6%
34 Transportutrustning och transporthjälpmedel  1 084 6%
33 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar  941 5%
72 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd  931 5%
44 Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)  910 5%
51 Installation (utom programvara)  872 5%

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning)2020. En upphandling kan ha en eller flera CPV-koder. Varje upphandling kan därför tillhöra flera CPV-huvudgrupper.

7 av 10 upphandlingar annonseras av kommunerna 

Sveriges kommuner står tillsammans med sina bolag för 7 av 10 upphandlingar. År 2019 annonserade kommunerna 12 438 upphandlingar att jämföra med statens 3 543 och regionernas 2 010. I siffrorna ingår även bolag.  

Antalet annonserade upphandlingar efter myndighetstyp, 2014–2019

  2019 antal 2019 andel
Staten inkl. bolag 3 543 19%
Regioner inkl. bolag 2 010 11%
Kommuner inkl. bolag 12 438

68%

 

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2020. Not: Kategorin övriga innehåller organisationer som varken tillhör stat, region eller kommun, exempelvis stiftelser och ekonomiska föreningar.

Stockholms stad med 401 upphandlingar och Göteborgs stad med 321 upphandlingar står för flest kommunala upphandlingar. Men det är statliga Trafikverket som med 671 stycken annonserar överlägset flest upphandlingar.  

Myndigheter som annonserade flest upphandlingar, 2019

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2020.

Antalet anbudsgivare ökar 

I genomsnitt lämnade 4,5 anbudsgivare per upphandling anbud 2019. Det är en ökning jämfört med föregående år. Det genomsnittliga antalet anbudsgivare per upphandling minskade under flera år fram till 2017 för att sedan öka under 2018 och 2019. Det är en indikation på att intresset för att medverka i upphandlingar ökar.  

Genomsnittligt antal anbudsgivare per upphandling, 2012–2019

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2020. Not: Uppgift om antalet anbudsgivare saknas för 30 procent av upphandlingarna 2012. Motsvarande andel är 28 procent för 2013–2015, 26 procent för 2016, 24 procent för 2017 och 22 procent för 2018–2019. Vid tolkning av statistiken bör därför viss försiktighet iakttas.

Ökat intresse för kommunala och statliga upphandlingar 

Det är tydligt att antalet anbudsgivare per upphandling har ökat i statliga och kommunala upphandlingar sedan 2017. Regionerna minskar något men ligger trots det på en högre nivå än stat och kommun.  

Genomsnittligt antal anbudsgivare per upphandling efter myndighetstyp, 2014–2019

Myndighet 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stat inkl. bolag 4,6 4,6 4,5 4,0 4,1 4,6
Kommun inkl. bolag 4,4 4,3 4,2 3,9 4,1 4,3
Region inkl. bolag 5,5 5,3 5,7 5,4 5,4 5,3

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2020. Not: Uppgift om antalet anbudsgivare saknas för 28 procent av upphandlingarna 2014–2015. Motsvarande andel är 26 procent för 2016, 24 procent för 2017 och 22 procent för 2018–2019. Vid tolkning av statistiken bör därför viss försiktighet iakttas.

Förändringar inom CPV-huvudgrupper med många annonserade upphandlingar får stort genomslag på totalnivån. Därför ligger bland annat CPV 45 Anläggningsarbete och CPV 71 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster bakom ökningen eftersom dessa upphandlingar är flest. För kommunerna har det genomsnittliga antalet anbudsgivare ökat från 3,9 till 4,2 (CPV 45) och från 5,9 till 6,6 (CPV 71).  

När det gäller statliga upphandlingar är har CPV 45 ökat från 3,4 till 3,8 anbudsgivare i genomsnitt och CPV 71 från 4,0 till 4,6. Även CPV 79 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet utmärker sig bland de statliga upphandlingarna. Dessa upphandlingar står för cirka 11 procent av statens upphandlingar och här har det genomsnittliga antalet anbudsgivare ökat från 5,3 till 8,3. 

Variationen är stor mellan olika branscher. Flest anbudsgivare 2019 hade upphandlingar inom CPV 55 Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster med i genomsnitt 10,4 anbudsgivare per upphandling. CPV 15 Livsmedel med 2,5 anbudsgivare per upphandling är exempel på en bransch med få anbudsgivare.  

Det finns också geografiska skillnader. I Stockholms län är det i genomsnitt 5,2 anbudsgivare per upphandling och i Värmlands län 3,4.  

Andelen överprövningar oförändrad 

År 2019 är andelen överprövade upphandlingar i princip oförändrad jämfört med 2018. Av de 18 379 upphandlingar som annonserades 2019 överprövades 1 215. Det motsvarar 6,6 procent av alla annonserade upphandlingar det året. År 2017 och 2018 minskade antalet upphandlingar som överprövades. 

Andel överprövade annonserade upphandlingar, 2012–2019

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2020.

Att en upphandling har registrerats som överprövad innebär att en dom eller ett beslut i första instans har fastställts. Antalet överprövningar kommer att öka något, eftersom det förekommer att överprövningar inte leder till dom förrän året efter. 

13 procent av alla upphandlingar avbryts 

Totalt 2 414 upphandlingar som annonserades 2019 avbröts. Det motsvarar 13 procent av alla upphandlingar som annonserades det året. Avbryts en upphandling innebär det att inget ramavtal ingås eller kontrakt tecknas.  

Andelen avbrutna upphandlingar har ökat kontinuerligt mellan 2014 och 2018 men minskade något 2019. Uppgiften om andelen avbrutna upphandlingar kan dessutom vara underskattad, eftersom uppgift om att en upphandling avbrutits inte alltid kommuniceras.  

Det kan finnas flera skäl till att en upphandling avbryts. Av de avbrutna upphandlingarna förekommer det överprövning i 240 av dem. Det motsvarar en femtedel av alla överprövningar. Att en upphandling blir föremål för överprövning kan alltså enbart delvis förklara varför relativt många upphandlingar avbryts. Det saknas information om hur stor andel av de avbrutna upphandlingarna som annonseras på nytt.  

Vanligaste tilldelningsgrunden är pris 

Tilldelningsgrunden avgör hur avtal tilldelas vid upphandling. För att bestämma vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga finns tre grunder för utvärdering att välja mellan: bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, kostnad samt pris.  

Den tilldelningsgrund som användes i störst utsträckning 2019 var pris. Andelen har ökat under 2018 och 2019. Tilldelningsgrunden pris användes i 60 procent av alla annonserade upphandlingar. Tilldelningsgrunden bästa förhållandet mellan pris och kvalitet användes i 40 procent av alla annonserade upphandlingar. Tilldelningsgrunden kostnad användes endast i ett fåtal upphandlingar 2019.  

Andelen annonserade upphandlingar efter tilldelningsgrund, 2014–2019 

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2020. Not: Uppgift om tilldelningsgrund saknas för 9 procent av alla upphandlingar 2014, 8 procent för 2015, 8 procent för 2016, 4 procent för 2017,11 procent för 2018 och 13 procent för 2019. Vid tolkning av statistiken bör därför försiktighet iakttas.

Färre anbudsgivare vid upphandling med pris som tilldelningsgrund 

Upphandlingar med bästa förhållandet mellan pris och kvalitet som tilldelningsgrund har i genomsnitt fått något fler anbud än upphandlingar enligt tilldelningsgrunderna pris eller kostnad. Vid användning av tilldelningsgrunden pris inkom anbud från i genomsnitt 4,2 anbudsgivare, att jämföra med 4,8 för bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

Genomsnittligt antal anbudsgivare per upphandling efter tilldelningsgrund, 2014–2019

Tilldelningsgrund 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud / Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet  4,6 4,6 4,5 4,3 4,4 4,8
Lägsta pris/pris  4,4 4,1 4,1 3,8 3,9 4,2

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2020. Not: Uppgift om antalet anbudsgivare saknas för 28 procent av upphandlingarna 2014–2015. Motsvarande andel är 26 procent för 2016, 24 procent för 2017 och 22 procent för 2018–2019. Uppgift om tilldelningsgrund saknas för 9 procent av alla upphandlingar 2014, 8 procent för 2015, 8 procent för 2016, 4 procent för 2017, 11 procent för 2018 och 13 procent för 2019.Vid tolkning av statistiken bör därför viss försiktighet iakttas.