Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Trendens 2018

Publicerad 14 december 2020

Trendens är Upphandlingsmyndighetens magasin och rapportserie om utvecklingen på upphandlingsområdet. Temat för 2018 var "Inköp i en föränderlig värld".

Läs Trendens 2018

Under "Relaterat innehåll" längre ner på denna sida hittar du artiklarna för Trendens 2018. 

Vill du läsa Trendens som pdf?

Artiklar

Relaterat innehåll

En domarklubba i trä

Intressanta rättsfall 2018

17 okt 2018

Domar i Sverige och EU påverkar hur offentlig upphandling utvecklas i Sverige. Här följer ett antal domar som påverkat rättsutvecklingen under det senaste året.

Hand som skriver ordet upphandling med vit penna på lila tavla

Hänt under året

17 okt 2018

Det har varit ett intressant år i upphandlingsvärlden. Förslag om förenklade regler under tröskelvärdet och nya regler om överprövning samt ny Dataskyddsförordning för att bara nämna några händelser. Här följer en sammanställning.

En medarbetare tar emot samtal i Frågeservice telefonrum.

Vanliga frågor till vår Frågeservice

17 okt 2018

Varje vecka besvarar Upphandlingsmyndigheten över 100 frågor från både upphandlande myndigheter och enheter, leverantörer och allmänheten. Under året har vår frågeportal, som innehåller över 1 400 frågor och svar, haft över 20 000 sidvisningar per månad. Här följer ett urval av de vanligaste frågorna i Frågeservice under det senaste året.

5 röster om Inköp

17 okt 2018

Vi ställde fem frågor till fem proffs inom offentlig upphandling och fick 25 olika svar. Läs vad Adnan Ganic, Alexandra Dalle Vacche, Katarina Appelqvist, Kim Gustavsson och Karin Sandberg har att säga om inköp i en föränderlig värld.

Modell över inköpsprocessen

Förändrade prioriteringar i inköpsprocessen

17 okt 2018

Traditionellt sett har den största ansträngningen i inköpsprocessen lagts i upphandlingsfasen. Detta är på väg att förändras. Vi på Upphandlingsmyndigheten ser att fler har insett vikten av det strategiska arbetet.

Den nationella inköpsstrategin består av sju mål.

Från strategi till handling

17 okt 2018

Som ett led i arbetet med att utveckla de offentliga upphandlingarna har regeringen tagit fram en nationell upphandlingsstrategi med sju stycken inriktningsmål. Strategin lanserades sommaren 2016 och innehåller konkreta förslag om hur upphandlande myndigheter och enheter kan arbeta för att utveckla sitt strategiska arbete med offentliga inköp.

En man sätter upp post-it-lappar på en glasvägg.

Workshop med politiker fastställer strategierna för upphandling

17 okt 2018

Eskilstuna kommun har inom ramen för kategoristyrning utvecklat en mötesmodell med workshop, där både styrande politiker och oppositionen samråder med upphandlarna. Genom att ha möten varje kvartal skapas hållbarhet i strategierna över tid. Det blir också lättare för den enskilde upphandlaren att väga olika intressen i målkonflikter.

En skylt på en tågstation där det står Växjö.

Inköpsmognad ger pondus och långsiktighet

17 okt 2018

I Växjö kommun har inköpsmognad ökat kännedomen om utvecklingsbehovet och förbättrat målstyrningen. Modellen ger strategisk pondus åt inköpsfrågorna och skapar långsiktighet.

EU-kommissionens webbtjänst för ESPD stängs

17 okt 2018

Flera upphandlande myndig­heter har hittills förlitat sig på EU-kommissi­onens webbtjänst för ESPD-formulär. Nu är det dock dags att se sig om efter en annan lösning då EU-kommissionens webbtjänst stängs den 18 april 2019.

En äldre man läser på en surfplatta.

Effektivare upphandling av digitala tjänster för framtiden

17 okt 2018

Utmaningar inom exempelvis områdena vård, omsorg och skola driver utvecklingen framåt, men för att lyckas behöver vi inom det offentliga samarbeta för att få digitali­se­ringen att fungera. Trendens har träffat Tomas Kågebrand, ansvarig för juridik och upphandling på Inera.

Två män i hjälmar står på ett grönt fält och planerar.

Samverkan med leverantörer

17 okt 2018

Med en större lyhördhet gentemot leverantörerna kommer vi som arbetar med offentlig upphandling lättare att kunna sätta oss in i de utmaningar som präglar de branscher vi vänder oss till. Tillsammans med dem kan vi bereda vägen för förändring i samhället. Leverantörens kunskap är nyckeln för att förbereda sig för förändringar över tid.

Per Luks står under ett träd på en gata i Uppsala.

Smidigare och billigare med partnerskap

17 okt 2018

För att möta den snabba utvecklingen inom vissa områden, särskilt IT, har Uppsala kommun utvecklat leverantörspartnerskap. Syftet är att stärka samarbetet med ett mindre antal leverantörer och att låta funktions- och processlösningar ersätta de tidigare detaljkraven i upphandlingen.

Kundresan – den gemensamma färden under en upphandling

17 okt 2018

Sedan ett år tillbaka arbetar Upphandlingsmyndigheten med så kallade kundresor, för att utveckla servicen till upphandlande myndigheter och enheter samt till leverantörer. Trendens har mött Erika Pohjanen, kundmötesansvarig tjänstedesigner, för att höra mer.

Samverkan med idéburen sektor – bara IOP?

17 okt 2018

Idéburna organisationer besitter ofta särskild kunskap som är viktig för att möta förändringar och utmaningar i samhället. Det är därför viktigt att offentlig verksamhet samverkar med den idéburna sektorn för att få ta del av den kunskapen.

Justitita, rättvisans gudinna i romersk mytologi, håller i en balansvåg.

Mål 4 – Information, förtroende och kontrollmöjligheter

17 okt 2018

För att genomföra rättssäkra upphandlingar behövs lika delar information, förtroende och kontrollmöjligheter. Upphandlande myndigheter ska veta vilka regler som gäller och uppleva att reglerna efterlevs. Vi ska också kunna få ett beslut prövat om det behövs.

Säkerhetspolisens logga på en blå skjorta.

Rikets säkerhet – en fråga för offentlig upphandling

17 okt 2018

I ljuset av den föränderliga värld vi lever i har behovet av säkerhetsskydd ökat vid offentlig upphandling. Säkerhetsskydd innebär förebyggande åtgärder för att skydda rikets säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott.

Professionella inköp förhindrar korruption

17 okt 2018

Sverige har försämrat sin placering i det index som Transparency International tar fram varje år och som återger upplevelsen av korruption i 180 av världens länder. Inköp bedöms vara ett av de största riskområdena för korruption. Som tur är finns det en rad åtgärder du kan vidta för att förebygga inköp som skadar förtroendet för den offentliga affären.

Järnvägsspår i en bergstunnel..

Mål 5 – Innovationsupphandling

17 okt 2018

Den offentliga sektorn står inför en mängd samhällsutmaningar. Några exempel på utmaningar är att skapa ett hållbart och digitaliserat Sverige, att möta en ökad efterfrågan på välfärdstjänster samt att upprätthålla en ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Ett par äldre händer som håller i en larmknapp.

Välfärdsteknik i en föränderlig värld

17 okt 2018

Antalet äldre i samhället ökar, och fler personer i arbetsför ålder ska försörja både yngre och äldre. Det är en utmaning för kommunerna och deras omsorgsverksamheter.

Trafikverkets logotyp på en husfasad.

Upphandling som främjar utveckling

17 okt 2018

Trafikverket har höga krav på sig att ligga i framkant. Myndigheten har stora underhålls- och investeringsbehov framför sig och ska bidra till en hållbar utveckling. Samtidigt ska den bidra till ökad produktivitet, innovationskraft och effektivitet i anläggningsbranschen.

Tre personer sitter och diskuterar.

Starkare tillsammans med beställarnätverk

17 okt 2018

Beställare inom ett och samma område står inför liknade utmaningar och har ofta samma behov av inköp. I stället för att utforma egna lösningar kan flera beställare samverka kring sina behov.

Två renoverade stolar i gammaldags stil.

Mål 6 – Upphandling som verktyg för en cirkulär ekonomi

17 okt 2018

Cirkulär ekonomi nämns både inom forskningen och politiken som en av lösningarna för att nå ett hållbart samhälle. Lösningen går ut på att återanvända och återvinna våra resurser i stället för att producera nytt hela tiden.

En hand som håller i en laddare för en elbil.

Verklig klimatnytta med hållbar upphandling i Norge

17 okt 2018

Hållbar upphandling är upphandling av varor och tjänster som ger lägre miljöpåverkan under livslängden än de varor och tjänster som annars skulle köpas. I en norsk studie har man analyserat tio upphandlingar med miljökrav. Analyserna visar att upphandlingarna har gett miljönytta, till exempel genom lägre utsläpp av växthusgaser.

En kvinna skriver ordet upphandling på en lila tavla.

Att sluta cirklarna – 4 strategier för cirkulär upphandling

17 okt 2018

Den nationella upphandlingsstrategin nämner cirkulär upphandling som ett strategiskt verktyg för Sveriges omställning mot en cirkulär ekonomi. I en rapport presenterar Nordiska ministerrådet fyra strategier som kan användas för cirkulär upphandling.

Instrument tillverkas för hand i en fabrik i Pakistan.

Reseskildring – leverantörsuppföljning

17 okt 2018

RESESKILDRING: Varje dag används tusentals kirurgiska instrument på våra sjukhus i Sverige. En stor del av instrumenten kommer från industristaden Sialkot i Punjabprovinsen i östra Pakistan.