Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

En kvinna i röd tröja läser på en surfplatta.

Mål 2 – Digitalisering på inköpsområdet för ökad effektivitet

Publicerad 17 oktober 2018

De offentliga inköpen kommer att förändras till följd av regeringens satsning på digital förnyelse av det offentliga Sverige. Fokus ligger på att effektivisera verksamheten och skapa nytta för medborgarna.

Utmaningarna med digitaliseringen diskuteras frekvent i samhällsde­batten. Hur ska den offentliga sektorn rusta sig för morgondagens behov inom vård, omsorg och skola? Vårdtagare, elever och andra samhällsmedborgare besitter i dag större kompetens än tidigare, och ställer därför högre krav på att samhälls­servicen ska följa utvecklingen i stort.

Digitaliseringen driver också på behovet att ständigt bli mer effektiv i sitt arbete. I Sverige är vi generellt bra på att effektivisera och digitali­sera arbetssätt och processer, men samtidigt har vi mycket att arbeta vidare med inom flera områden.

Ett steg i rätt riktning är Digitalt först, som är regeringens satsning för digital förnyelse av det offentliga Sverige. Satsningen är en viktig del i arbetet med att stärka styrningen och sam­ordningen samt att skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning.

Ökat fokus på effektivare inköp

Satsningen på det digitala ger naturligtvis följdeffekter på de offentliga inköpen. Det handlar både om vad som upphandlas och hur processen i sig effektiviseras. Sedan de nya direktiven på upphandlingsområdet presenterades 2014 har fokuset på effektivare inköp ökat. Ett sätt att uppnå det är att digitalisera inköpsprocessen.

Den digitala inköpsprocessen omfattar elektronisk upphandling (e-upphandling) och elektronisk handel (e-handel). Den bidrar till:

  • effektivare flöden
  • högre kvalitet
  • ökad avtalstrohet
  • kostnadsbesparingar
  • positiv miljöpåverkan
  • förbättrade möjligheter till uppföljning och analys.

Att digitalisera inköpsprocessen är därför prioriterat både inom EU och nationellt numera. På upphandlingsmyndigheten.se hittar du stöd kopplat till den digitala inköps­processen.

Nya tjänster

I det svenska lagstiftningsarbetet har flera nya tjänster dykt upp, såsom den standardiserade egen­försäkran ESPD (European Single Procurement Document) och e-certis (verktyget som ska göra det lättare att jämföra bevis kopplade till leverantörsprövningen i olika medlemsstater). Grundtanken med de olika tjänsterna är att skapa förutsättningar för effektivare och enklare upphandlingar. I Sverige har tjänsterna dock orsakat många frågor, både före och efter upphandlingslagarna trädde i kraft. Förhopp­ningsvis ska det här avsnittet för­­tyd­liga vad som gäller för de olika tjänsterna.