Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Två män i hjälmar står på ett grönt fält och planerar.

Mål 3 – Samverkan med leverantörer för att hantera förändring

Publicerad 17 oktober 2018

Med en större lyhördhet gentemot leverantörerna kommer vi som arbetar med offentlig upphandling lättare att kunna sätta oss in i de utmaningar som präglar de branscher vi vänder oss till. Tillsammans med dem kan vi bereda vägen för förändring i samhället. Leverantörens kunskap är nyckeln för att förbereda sig för förändringar över tid.

Kundinsikter

Små och medelstora företag utgör 86 procent av anbudsgivarna i offent­lig upphandling. Ändå upplever de att det är svårt att delta, och många avstår från att lämna anbud. Hur kommer det sig? Som ett led i att förstå sina kunder bättre har Upphandlingsmyndigheten genomfört undersökningar för att sätta sig in i hur kunderna upplever upphandlingsprocessen. Var ser kunderna de största utmaningarna, och var går det lätt och smidigt?

Upphandlingsmyndigheten kallar detta för kundresor. Den senaste kundresan utgick från leverantörernas perspektiv. Läs mer om detta i artikeln om Kundresan - den gemensamma färden under en upphandling.

Visste du att...

86 procent av alla anbudsgivare är små eller medelstora företag?

Samverkan och dialog

Av kundresorna framgår att både upphandlande myndigheter och leverantörer ser det som grund­läggande att kunna föra dialog med den man ska göra affärerna med. De känner sig dock osäkra på i vilken grad detta är möjligt i offentliga affärer. I artikeln Samverkan med leverantörer – nyckeln till en god affär belyses vikten av att samverka med leverantörer för att möta föränd­ringar i vår omvärld. Artikeln tar också upp varför detta är särskilt viktigt inom it-området.

IOP (idéburet offentligt partnerskap)

Inom idéburen sektor, eller civilsamhället som det också kallas, har IOP (idéburet offentligt partnerskap) blivit ett framgångsrikt sätt att samverka mellan offentlig verksamhet och idéburna organisationer. Men IOP har diskuterats mycket under det senaste året. Flera aktörer har uttalat sig om möjligheterna att genomföra IOP utan att göra en upphandling, och åsikterna går isär om vad som är möjligt. Vad är egentligen IOP, och varför är det en sådan snackis? Vi går igenom vad som är vad i artikeln Samverkan med idéburen sektor – bara IOP?