Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

En man ritar upp en tankekarta på en lila tavla, i mitten står ordet upphandling.

Andelen upphandlingar som överprövas sjunker

Publicerad 17 oktober 2018

År 2016 annonserades totalt 18 330 upphandlingar, varav totalt 1 353 upphandlingar överprövades.

Av vår rapport "2017:7, Kartläggning och analys av mål om överprövning" framgår det att andelen överprövade upphandlingar sjunker.1

Andelen upphandlingar som överprövas

  • före tilldelningsbeslut: 3 procent
  • efter tilldelningsbeslut: 97 procent.

Överprövning efter beslut

Leverantörer överprövar oftast efter de har fått tilldelningsbeslutet. Absolut störst andel överprövningar, 97 pro­cent, sker efter att den upphandlande myndigheten eller enheten har fattat tilldelnings­beslutet. Det finns helt enkelt inte incitament för leveran­tören att överpröva innan. Det visar rapporten "Kartläggning och analys av mål om överprövning".

Vanligaste grunden för överprövning

Den vanligaste grunden för överprövning är brister i förfrågningsunderlagets utformning. I en ansökan om överprövning får leverantören ange grunder som stödjer ansökan. Den grund som leverantörerna oftast anger är brister i förfrågningsunderlagets utformning (47 procent). Det kan vara att ett krav brister mot principerna, eller att den upphandlande myndigheten har använt fel förfarande. Leverantörerna anger även grunderna felaktig bedömning av skakrav på leverantören (40 pro­cent) respektive upphandlingsföremålet (30 procent) relativt ofta. Övriga grunder är inte lika vanliga, såsom onormalt lågt pris eller frågan om en komplettering varit tillåten. I kartläggningen har vi därför slagit ihop dessa i övriga grunder (30 procent).

Utgången av rättsprocesserna

Domstolen ingriper inte i ungefär 80 pro­cent av de överprövade upp­handlingarna. Kartläggningen tar upp utgången av rättsprocesserna i de upphandlingar som har över­prövats och annonserats. Av dessa upphandlingar var det

  • 20 procent som ska göras om eller rättas
  • 80 procent som inte medför något ingripande av domstol.
7,4 % andelen upphandlingar som överprövas 2016. Utvecklingen? Andelen överprövade upphandlingar sjunker.
 

Minskning i livsmedelsbranschen

Bättre förutsättningar har minskat antalet överprövningar i livsmedelsbranschen. Benägenheten att över­pröva varierar mellan olika branscher. Inom livsmedelsbranschen har andelen över­prövningar mer än halverats från 2012 till 2016, och en ligger för närvarande under genomsnittet för alla branscher.2

Livsmedelsbranschen hade ett rykte om sig som problembransch, vilket till slut blev en belastning. Det ledde till en självreglering bland grossisterna, som fattade ett strategiskt beslut att endast överpröva upphandlingar som var principiellt viktiga för framtiden. Dessutom upplever flera grossister i branschen att kvaliteten på upphandlingsdokumenten har förbättrats och blivit tydligare, som exempelvis utvärderingarna. Förbättringarna ger i sin tur bättre förutsättningar för den gemensamma offentliga affären. Detta framgick i de intervjuer som Upphandlingsmyndigheten genomförde under kartläggningen.

Under intervjuerna nämns också andra faktorer som gör leverantören mindre benägen att överpröva. Två viktiga exempel är bättre samverkan mellan parterna och en aktiv dialog med den offentliga kunden. Just dialogen mellan den upphandlande myndigheten och leverantören lyfts fram som särskilt viktig för att undvika överprövningar.

Vi på Upphandlingsmyndigheten arbetar vidare inom livsmedels­om­rådet under året för att stärka kom­petensen hos köpare och säljare. Vi vill också främja samsynen genom branschdialoger för att nå lösningar i aktuella, svårlösta frågor. I november publicerar vi ny statistik som visar utvecklingen inom andelen överprövade upphandlingar det senaste året.

 

  1.  Statistiken ser annorlunda ut om man utgår från andel eller antal mål i domstol i stället för antal upphandlingar. Domstolarna kan nämligen registrera flera målnummer vid överprövning av en enskild upphandling (rapport 2017:7, Kartläggning och analys av mål om överprövning, s. 36). Så om statistiken bygger på antal mål ser man i stället en ökning med 40 procent. Den höga procentsatsen beror på ett fåtal överprövade upphandlingar som genererat ett stort antal mål med anledning av domstolarnas interna rutiner.
  2. Kartläggning och analys av mål om överprövning, rapport 2017:7, s. 94