Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Säkerhetspolisens logga på en blå skjorta.

Rikets säkerhet – en fråga för offentlig upphandling

Publicerad 17 oktober 2018

I ljuset av den föränderliga värld vi lever i har behovet av säkerhetsskydd ökat vid offentlig upphandling. Säkerhetsskydd innebär förebyggande åtgärder för att skydda rikets säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott.

Vi som arbetar med upphandling bör ta hänsyn till säkerhetsskydd i en större omfattning än vad som är fallet i dag – något som också har uppmärksammats i massmedia.

För vilka gäller reglerna om säkerhetsskydd?

Vid offentliga upphandlingar som kräver säkerhetsskydd kan säkerhets­skyddslagen och säkerhets­skydds­för­ordningen bli aktuella. Bestämmel­serna om säkerhetsskydd gäller för staten, kommunerna och landstingen. De kan också gälla för organisationer där stat, kommun eller landsting utövar ett rättsligt inflytande, till exempel aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser.

Vad innebär rikets säkerhet?

Det är inte definierat i lag vad rikets säkerhet innebär, men det handlar främst om att skydda Sveriges oberoende ställning och det demokratiska statsskicket. Ansvaret för säkerhetsskydd inom organisationen ligger hos ledningen. En välfungerande säkerhetsorganisation är en förutsättning för att bedriva ett fram­gångsrikt säkerhetsskydds­arbete.

Ibland krävs ett säkerhetsskyddavtal

I vissa offentliga upphandlingar kan det finnas uppgifter som omfattas av sekretess med hänsyn till rikets säkerhet. I sådana upphandlingar ska upphandlande myndighet eller enhet ta fram ett skriftligt säkerhets­skyddsavtal (ibland kallat för SUA) tillsammans med anbudsgivare eller leverantörer.

Säkerhetsskyddsarbete i alla samhällsviktiga verksamheter

Det är viktigt att belysa att säkerhets­skyddsarbete vid offentliga upphandlingar inte bara tar sikte på militära eller polisiära varor och tjänster. Det kan också bli aktuellt 

i verksamheter som har en mer civil karaktär, där samhällsviktiga funktioner ingår. Exempelvis kan säkerhetsskyddsarbete behövas när varor och tjänster upphandlas för reningsverk, värmeverk, bevakning av viktiga byggnader med mera.

Nya regler om samverkan med säkerhetspolisen

Nytt för 2018 är att statliga myndigheter ska upprätta en särskild säkerhetsanalys och samråda med Säkerhetspolisen inför vissa upphand­lingar. Det gäller specifikt säkerhetsskyddade upphandlingar med säkerhetsskyddsavtal nivå 1. Det kan vara en god idé att ta hänsyn till det redan vid planeringen av dessa upphandlingar, för att ta höjd för de ytterligare moment som samrådsskyldigheten innebär.

Mer information om säkerhetsskydd vid offentliga upphandlingar går att hitta på Säkerhetspolisens webbplats och här på vår webbplats.