Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Järnvägsspår i en bergstunnel..

Mål 5 – Innovationsupphandling

Publicerad 17 oktober 2018

Den offentliga sektorn står inför en mängd samhällsutmaningar. Några exempel på utmaningar är att skapa ett hållbart och digitaliserat Sverige, att möta en ökad efterfrågan på välfärdstjänster samt att upprätthålla en ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Det finns stora möjligheter att möta dessa utmaningar genom att använda offentlig upphandling som en häv­stång för att driva innovation. Det offentliga kan på så sätt ta del av företagens innovationskraft för att skapa utveckling och förnyelse.

Innovationsupphandling kan leda till attraktiva offentliga affärer, samtidigt som det kan utveckla både upphandlande organisationer och näringslivet. För att detta ska lyckas krävs dock flera former av samarbete mellan olika organisationer som kan driva innovation. Ett sätt att sam­verka är genom beställarnätverk.

Innovationstrappan införa, introducera, initiera
 

Det är möjligt att arbeta med innovationsupphandling i alla typer av inköp, vilket syns i trappan för innovationsupphandlingar. Genom att tidigt föra en dialog med leverantörer och ställa funktionskrav får det offentliga tillgång till nya lösningar. När det sedan finns en marknad och lösningarna behöver spridas i större skala är det lämpligt att införa dessa genom upphandling som främjar utveckling, så kallad utvecklingsfrämjande upphandling.

I vissa fall agerar en upphandlande myndighet första kund eller referenskund. De behöver då introducera nya lösningar eller prototyper. I andra fall har marknaden inte någon färdig lösning på den upphandlande myndighetens behov. Då är det dags för upphandlande organisationer att initiera ett forsknings- eller innovationsarbete. I LOU finns flera möj­ligheter med förfaranden och metoder, såsom innovationspartnerskap och dynamiskt inköpssystem.

Innovation i upphandling kan vara lösningen på morgondagens utmaningar. Det handlar om att öppna upp för nya arbetssätt och att våga tänka nytt.