Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Tre personer sitter och diskuterar.

Starkare tillsammans med beställarnätverk

Publicerad 17 oktober 2018

Beställare inom ett och samma område står inför liknade utmaningar och har ofta samma behov av inköp. I stället för att utforma egna lösningar kan flera beställare samverka kring sina behov.

Kunskaps- och kompetens­center

Det finns behov som är gemensamma för många verksamheter. Alla kommu­ner har ansvar för fastig­heter, gatu­hållning, renhållning, vatten och avlopp, parker, idrotts­anläggningar, skolor och omsorg. För landsting och regioner finns ett gemensamt ansvar för bland annat sjukvård och kollektivtrafik.

Beställarnätverken utgör kunskaps- och kompetenscenter inom ett specifikt område. De samlar dessutom potentiella köpare som har viljan att utveckla och främja förnyelse inom ett område. Vid större upphandlingar kan flera köpare gå samman i tillfälliga beställargrupper för att planera, förbereda och eventuellt genom­föra innovationsupphandlingar. Styrkan med samverkan  är att flera organisationer tillsammans kan driva utvecklingen framåt och öppna upp för nya, innovativa lösningar.

En bredd av aktörer leder till gemensam utveckling

I ett beställarnätverk ingår främst företrädare med verksamhetskom­pe­tens från upphandlande organisa­tioner, men även privata aktörer, branschorganisationer och ideella organisationer kan delta. Genom att arbeta tillsammans minskar de enskilda organisationerna sina kostnader samtidigt som de tar en lägre risk.

De olika nätverken arbetar på olika sätt, men det som är gemensamt är att alla arbetar med utveckling och upphandlingsförberedelser inom sitt område. Många nätverk tar sig an problem som kräver innovativa lösningar. Några arbetar mycket med att testa och verifiera olika lösningar samt att utveckla metoder och normer. Andra driver frågor om standarder och diskuterar affärs­koncept. Flera arbetar också med att ta fram hållbarhetskrav, kriterier eller funktionskrav som kan användas som stöd i upphandling.

Nätverken hjälper beställare att möta samhällsutmaningar

Beställarnätverken har tagit sig an olika typer av utmaningar i samhället:

  • Beställarnätverket BeBo har som mål att minska beroendet av energi i form av värme och el i flerbostadshus, för att på så sätt minska påverkan på miljön.
  • Beställarnätverket 4S Ledningsnät har som syfte att sätta press på att utveckla nya material till och nya sätt att reparera vattenledningsnät, för att höja kvaliteten. Det resulterar i sin tur i ökad livslängd.
  • Beställarnätverket Välfärdsteknik arbetar med ett flertal utmaningar. Kommunerna står inför det faktum att den äldre befolkningen ökar snabbt, vilket ställer krav på en högre omsorgskvalitet. Det leder till att kommunerna måste göra stora investeringar i ny välfärdsteknik, som dessutom ska möjlig­göra ökad trygghet, service och delaktighet för individen.

Starta ett beställarnätverk

Är du intresserad av att starta ett beställarnätverk? Då är du välkommen att kontakta oss på Upphandlingsmyndigheten för tips och råd.

Läs mer om beställarnätverk