Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

En kvinna skriver ordet upphandling på en lila tavla.

Att sluta cirklarna – 4 strategier för cirkulär upphandling

Publicerad 17 oktober 2018

Den nationella upphandlingsstrategin nämner cirkulär upphandling som ett strategiskt verktyg för Sveriges omställning mot en cirkulär ekonomi. I en rapport presenterar Nordiska ministerrådet fyra strategier som kan användas för cirkulär upphandling.

Studien "Circular procurement in the Nordic Countries, Nordic Council of Ministers, 2017" från Nordiska minister­rådet tar upp fyra strategier som kan bredda det cirkulära perspektivet i offentlig upphandling. Strategierna arbetar cirkulärt på olika nivåer: från att upphandla produkter med cirkulära egenskaper utifrån hållbarhetskriterier, till att genom upphandling skapa eller gynna cirkulära system. Sådana system kan exempel­vis vara att använda lokalt produ­cerad biogas i biogasbussar, eller att använda överskottsvärme från en industri för att värma upp en annan verksamhet.

En övergång mot en cirkulär ekonomi bygger dels på produkter som är designade att vara mer cirkulära, dels på nya affärsmodeller.

Cirkulär design

Produkter i en cirkulär ekonomi ska ha en design som förebygger avfall. Det inkluderar till exempel:

  • att de består av biobaserat, åter­använt eller återvunnet material
  • materialet inte förlorar i kvalitet när det återvinns
  • de kan användas länge
  • de är enkla att reparera, uppgradera och till slut återvinna.

Information om produkterna och deras material måste finnas med under hela livscykeln, så att de kan hanteras på bästa möjliga sätt när de ska tas ur bruk och återvinnas.

Cirkulära affärsmodeller

Företag som tillämpar cirkulära affärsmodeller kännetecknas av att de exempelvis:

  • Använder förnybar energi och biobaserade, förnybara och återvinningsbara material.
  • Säljer miljöanpassade produkter.
  • Säljer tjänster och funktioner i stället för produkter när det är möjligt.
  • Förlänger livscykeln på produkter genom att reparera, uppgradera och sälja vidare dem.
  • Möjliggör gemensamt brukande och ägande som ökar utnyttjande­graden av produkter.
  • Integrerar olika verksamheter med varandra för att dra nytta av varandras restprodukter och restenergi.

4 strategier för cirkulär upphandling

Enligt rapporten från Nordiska ministerrådet kan offentlig upphandling främja en cirkulär ekonomi på flera sätt. I rapporten listar de fyra strategier som upphandlare kan använda:

1. Upphandling med kriterier som gynnar cirkulära produkter eller tjänster.

Det innebär till exempel att upphandla produkter som är tillverkade av återvunnet material. Kriterier som stöder detta finns redan i dag, till exempel hållbarhetskriterier och vissa miljömärkningar.

2. Upphandling av nya och innovativa produkter, tjänster och material som främjar en cirkulär ekonomi.

Sådana upphandlingar kan ge förutsättningar som stimulerar innovativa lösningar. De kan också skapa nya affärer och marknader för produkter som är betydligt bättre när det gäller återvinning, materialåtervinning, demontering, lång livslängd och så vidare. Det kan till exempel vara produkter som är kommersialiserade men som inte har varit på marknaden under lång tid.

3. Upphandling av tjänster och nya affärsidéer.

Upphandlingen fokuserar i de här fallen på att lösa ett behov med hjälp av en tjänst i stället för en produkt. Lösningarna kan vara olika leasing­koncept eller tjänster där man tidigare normalt har fokuserat på produkter. Ett exempel på det senare är belysning som en tjänst, vilket inkluderar design, installation och underhåll.

4. Upphandling som främjar industriell symbios och cirkulära system.

Den här strategin är främst aktuell för stora investeringar. Ett exempel på sådana lösningar är när avfallet från en aktör kan användas som råmaterial för en annan, till exempel bussar som drivs av lokalt producerad bioenergi.