Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

En hand som håller i en laddare för en elbil.

Verklig klimatnytta med hållbar upphandling i Norge

Publicerad 17 oktober 2018

Hållbar upphandling är upphandling av varor och tjänster som ger lägre miljöpåverkan under livslängden än de varor och tjänster som annars skulle köpas. I en norsk studie har man analyserat tio upphandlingar med miljökrav. Analyserna visar att upphandlingarna har gett miljönytta, till exempel genom lägre utsläpp av växthusgaser.

På uppdrag av norska myndigheter har konsultföretaget Oslo Economics analyserat (Gevinstanalyser av grønne anskaffelser, Oslo Economics, 2017) de ekonomiska och miljö­mässiga effekterna av upphandlingar som tar miljö- och klimathänsyn. De analyserade tio upphandlingar inom områdena:

  • vård och omsorg
  • transport
  • avfall
  • bygg och anläggning.

Vinster på lång sikt

Resultatet visar att det går att göra stora miljövinster med hjälp av upphandling. Men det visar också att kostnaden är högre för att reducera klimatpåverkande utsläpp med hjälp av upphandling, i jämförelse med andra klimatåtgärder på norsk nationell nivå. I rapporten betonar Oslo Economics samtidigt att hållbar upphandling bör betraktas som en strategisk åtgärd. De investeringar som offentlig upphandling kan göra i miljöanpassad teknik och kompetens gör det möjligt att uppnå kostnadseffektiva miljövinster på lång sikt.

 

  • I en miljöanpassad upphandling av avfallstransporttjänster beräknades skillnaden i klimatpåverkande utsläpp till 84 procent lägre jämfört med motsvarande upphandling utan miljökrav.
  • Livscykelkostnaden beräknades bli 5 procent högre.

Miljökrav ger fördelar

I studien tittade Oslo Economics på tio stycken upphandlingar där det ställdes miljökrav. De undersökte vad utfallet blev och vilket alternativ som troligtvis hade upphandlats om man inte hade ställt några miljökrav alls. Sedan jämförde de kostnaderna samt tittade på klimatnyttan och merkostnaden för att nå denna effekt. De tittade även på vilka andra miljöfördelar som upphandlingarna gav upphov till. I flera fall ledde upphandlingarna inte bara till lägre klimatpåverkan, utan också till bättre lokal luftkvalitet och minskat buller.

"Hållbar upphandling bör betraktas som en strategisk åtgärd."

Den norska rapporten visar exempel där offentlig verksamhet har upphandlat nya och mer miljöanpassade varor, tjänster och byggnader. I två fall visar studien att de upphandlingarna också gav kostnadsbesparingar. I de andra exemplen ledde miljökraven till en högre livscykelkostnad. Men rapporten pekar på att dessa upphandlingar – utöver att minska den direkta miljöpåverkan – också har bidragit till att öka användningen av nya och miljöanpassade tekniska lösningar. Dessutom har de utvecklat leverantörsmarknader och metoderna för grön upphandling. Oslo Economics anser att detta kan bidra till att sänka kostnaderna för liknande upphandlingar i framtiden.

Sprid kunskap och goda exempel

Rapporten tar också upp en annan viktig slutats: de nya, miljöanpassade lösningarna måste bli utbredda på sikt för att en upphandling av dessa lösningar ska vara kostnadseffektiv jämfört med andra typer av åtgärder. Därför är det viktigt att offentliga verksamheter bedömer vilken potential nya lösningar har för att spridas innan de upphandlar. Det är också viktigt att de aktivt arbetar för att sprida kunskap om lösningarna och deras positiva effekter. Att sprida goda exempel är därför centralt för att hållbar upphandling ska kunna ge största möjliga miljönytta till lägsta möjliga kostnad.