Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Instrument tillverkas för hand i en fabrik i Pakistan.

Reseskildring – leverantörsuppföljning

Publicerad 17 oktober 2018

RESESKILDRING: Varje dag används tusentals kirurgiska instrument på våra sjukhus i Sverige. En stor del av instrumenten kommer från industristaden Sialkot i Punjabprovinsen i östra Pakistan.

I Pakistan finns risker för kränkningar av mänskliga rättigheter inom flera områden, bland annat hälsa, säkerhet, löner, arbetstider och inte minst barnarbete. I april 2018 reste Karin Lonaeus, Hållbarhetsstrateg på Nationella Kansliet Hållbar Upphandling, till Sialkot tillsammans med en delegation från Norge, för att träffa tillverkare av kirurgiska instrument och diskutera utmaningarna de möter.

På morgonen den 23 april landade vi i ett 35-gradigt Sialkot. Efter att ha tagit oss igenom passkontrollen och hämtat ut väskorna möttes vi av nyfikna blickar utanför flygplatsen. Våra värdar för dagen var snabba med att presentera sig, och därefter satte vi oss i bilen. Färden in till fabriken som vi skulle besöka denna dag tog ungefär 30 minuter på ojämna vägar. Vi ställde ifrån oss väskorna och fick vår första rundvandring för veckan. Under veckans gång skulle vi sedan komma att träffa fem leverantörer, bransch­organisationen SIMAP, barnrätts­organisationen IMAC och flertalet underleverantörer.

Stora utmaningar i under­leverantörernas verksamheter

Runtom Sialkot finns tusentals underleverantörer som levererar till tillverkningsfabrikerna, vilka i sin tur exporterar till Tyskland och Sverige. I dessa led är arbetsför­hållandena generellt sett sämre och riskerna därmed högre. Underleverantörs verk­samheterna skiljde sig på många sätt från det vi såg och upplevde i exportörernas egna fabriker. Förhållandena var mycket enklare och till­verkningen skedde i öppna byggnader – alltså utomhus men under tak. Dånet från maskinerna hördes på avstånd, och vi kunde känna bultandet i marken direkt när vi klev ur bilen. Alla byggnader var av tegel, och utspritt över innergårdarna låg det högar med instrument. Väl inne i tillverkningsutrymmena slogs vi av den väldiga värmen, som skapades av att den heta utetemperaturen mötte värmen från de maskiner och ugnar som användes inne i tillverkningsutrymmena. Sialkot blir som varmast i maj och juni, när temperaturerna kan gå upp mot 50 grader.

Instrumenttilverkare med hjälmar och hörselkåpor.
 

Vi märkte en påtaglig skillnad mellan underleverantörernas verksamheter och företagens egna tillverkningsfabriker, särskilt i de fabriker som har kundkrav på sig att efterleva mänskliga och arbetsmässiga rättigheter. I dessa fabriker använde arbetarna skyddsutrustning i högre utsträckning, och både ljus­sättning och ventilation upplevde vi som mycket bättre i flera fall. Trots det kvarstår utmaningar även i detta led – inte bara när det gäller hälso- och säkerhetsaspekter, utan även mer generellt. De kan till exempel bli bättre på att uppmuntra bildandet av fackföreningar och skapa möjligheter till kollektiva förhandlingar.

"Vi kan se att de krav som landsting och regioner ställer i dag gör skillnad, framför allt tack vare den uppföljning som de gör."

Två män tillverkar föremål i metall.
 

Barnarbete är fortfarande ett problem

Barnarbetsproblematiken diskute­rades både med tillverkarna, barnrättsorganisationen IMAC och med branschorganisationen. Inställningen och öppenheten till frågan varierade i hög grad, och vi var i första hand måna om att skapa samsyn kring de utmaningar som industrin står inför. Vissa av tillverkarna välkomnade initiativ från köpare att samarbeta kring frågan. De var öppna för att påbörja ett arbete i under­leverantörs­leden, för att på så sätt adressera problemet. Diskussionerna handlade om att se till att barn inte bara fråntas arbete, utan att det också finns program som säkerställer barnens skolgång och utbildning. Diskussionerna pekade på att det finns goda möjligheter till vidare arbete och utveckling på plats. De tydde även på att de krav som ställs i offentlig upphandling har en viktig funktion i att generera denna typ av initiativ.

En man sitter på golvet och slipar ett blad.
 

Offentlig upphandling kan bidra till en positiv utveckling

Intrycken och lärdomarna från resan är många. Till att börja med kunde vi se att utmaningarna i Pakistan berör hela industrin. De globala leveranskedjorna är komplexa, och produkter som till exempel kommer från Tyskland kan vara helt eller delvis tillverkade i Pakistan ch fokus behöver läggas på spårbarhet i alla led. Det är därför viktigt att landsting och regi­oner involverar alla aktörer i kedjan för att adressera riskerna i Pakistan. Utmaningarna inom instrument­tillverkningen i Pakistan är många. Men vi kan se att de krav som landsting och regioner ställer i dag gör skillnad, framför allt tack vare den uppföljning som görs.

Lösningen är inte att sluta köpa instrument från Pakistan. Tvärtom kan upphandlande myndigheter bidra positivt till en hållbar utveck­ling genom att köpa instrument från leverantörer som bedriver ett aktivt riskhanteringsarbete på plats. Detta säkerställer vi genom uppföljning och dialog på såväl kontorsnivå som fabriksnivå, men även genom att till exempel premiera ansvarsfulla leverantörer i upphandlingen. Därigenom kan landsting och regioner tillsammans med sina leverantörer bidra till en positiv utveckling lokalt i Sialkot.

Kirurgiska instrument

Kirurgiska instrument kan vara allt ifrån de enklare instrumenten, även kallade avdelningsinstrument, till mer avancerade operationsinstrument. Instrumenten tillverkas i rostfritt stål och kan köpas för engångs- eller flergångsanvändning. I Sverige köps både engångs- och flergångsinstrument av svenska eller internationella grossister, som i sin tur köper instrumenten från till exempel Tuttlingen i Tyskland eller direkt från Sialkot i Pakistan.

Över 99 procent av tillverkningen av kirurgiska instrument i Pakistan sker i Sialkot. Instrumenttillverkningen i Sialkot startade i slutet på 1800-talet, när läkare från det amerikanska missionssjukhuset i Sialkot lämnade in sina instrument för lagning hos smidesarbetare i området. Sialkot var då redan känt för sitt metallsmide, som främst omfattade tillverkning av knivar och svärd. Arbetarna i Sialkot lyckades snabbt replikera instrumenten och kunde snart börja med egen tillverkning för export. Regionen tillverkar över 150 miljoner instrument årligen, med ett export­värde på 358 miljoner dollar.

 

  • Resan genomfördes inom ramen för landstingens och regionernas nationella arbete med hållbar upphandling. Därtill var resan en del av samarbetet om hållbar upphandling som Sveriges landsting och regioner har med Hälso- och sjukvården i Norge.