Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Så kan du bidra till en bättre upphandlingsstatistik

Publicerad 17 oktober 2018

Upphandlingsstatistiken baseras på de uppgifter som du anger i annonser och efterannonser. Statistikens kvalitet påverkas negativt när uppgifter saknas eller är ofullständiga.

För att statistikens kvalitet ska förbättras krävs det att du anger fullständiga uppgifter i varje enskild upphandling. De flesta uppgifter som ska anges i annonser och efterannonser används för statistikändamål, och varje uppgift som saknas innebär ett bortfall i statistiken. Här följer fyra tips på hur du som upphandlare kan förbättra upphandlingsstatistiken.

1. Ange fullständiga uppgifter i annonser och efterannonser

Statistiken för upphandling är i huvudsak baserad på uppgifterna som du anger i annonser och efterannonser om upp­handling. Det är därför viktigt att du anger fullständiga uppgifter i själva annonsen och efter­annonsen (det vill säga i systemverk­tyget), och inte enbart i upphandlingsdokumenten. Från ett statistikperspektiv är det inte tillräckligt att hänvisa till uppgifter i upphandlingsdokumenteten.

2. Glöm inte att ange kontrakts­värdet i efterannonsen

En efterannons om resultatet av en upp­handling måste innehålla det slutliga värdet av kontraktet. Kontraktsvärdet är ett betydelsefullt underlag för statistik, eftersom det bland annat gör det möjligt att beräkna värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige. Det är därför mycket viktigt att du som upphandlare anger upp­handlingens totala värde i efterannonsen.

3. Efterannonsera din upphandling

Resultatet av upphandlingar vars värde överstiger tröskel­värdena, så kallade EU- upphandlingar, ska du efterannonsera i EU:s gemensamma annonsdatabas TED. Utan efterannonsen saknas viktig information om din upp­handling, som exempelvis uppgifter om antal inkomna anbud, vinnande anbuds­givare och värdet av kontraktet.

4. Var noga med att ange ditt organisationsnummer i annonsen och efterannonsen

Alla annonser och efterannonser ska innehålla namn och organisationsnummer för den upphandlande myndigheten eller enheten. Det är viktigt att du som upphandlare säkerställer att ditt organisationsnummer finns angivet i själva annonsen och efterannonsen (i systemverktyget). Organisationsnumret gör det möjligt att identifiera vilken upphandlande myndighet som har annonserat upphandlingen, vilket behövs för att förstå vem som köper vad från vem. Ett organisationsnummer är dessutom förhållandevis lätt att ange vid annon­sering, men mycket svårt att komplettera med i efterhand.

Kontakta frågeservice

Om du upplever oklarheter i samband med annonsering kan du alltid kontakta Upphandlingsmyndighetens frågeservice via vår frågeportal

Europeiska kommissionen uppdaterar formulär

Europeiska kommissionen arbetar för närvarande med att uppdatera standardformulären för offentlig upphandling (e-forms). Mer specifikt utvecklar de ett förslag på hur de nya formulären kan se ut. Förslaget syftar till att förenkla användningen av formulären, men det ska även förbättra tillgången till uppgifter som behövs som underlag för statistik. Bättre statistik ska i sin tur göra det möjligt för medlemsstaterna att förbättra styrningen och uppföljningen av den offentliga upphandlingen.

Nya fält gör det enklare att följa upp samhällsmål

Standardformulären styr i praktiken utformningen av och innehållet i annonser och efterannonser som ska publiceras i Tenders Electronic Daily (TED). Förslaget från kommissi­onen innebär flera förändringar av innehållet för meddelanden som ska publiceras i TED. Förändringarna ska bland annat göra det möjligt att följa upp samhälleliga mål för den offentliga upphandlingen. De nya formulären innehåller därför nya fält som exempelvis ska visa om upphandlingen syftar till att minska miljö­påverkan eller uppfylla sociala mål.

Läs förslaget i sin helhet hos EU-kommissionen