Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Regeringskvarteren i Stockholm sett uppifrån.

Regeringens förslag till åtgärder för bättre statistik

Publicerad 17 oktober 2018

Regeringen föreslår att statistik om offentlig upphandling främst ska baseras på uppgifter i annonser om upphandlingar.

Det framgår av en promemoria (Ds 2017:48) som publicerades hösten 2017. Syftet med förslaget är att förbättra statistiken på upphandlingsområdet för att öka kunskaperna om den offentliga upphandlingen.

Ändrade regler om annonsering

I promemorian föreslår regeringen vissa ändringar i reglerna om annonsering. Innehållet i annonserna som inte ska publiceras i TED ska i högre utsträckning motsvara innehållet i annonserna som ska publiceras där. Därtill ska efterannonseringen vara obligatorisk, även för upphandlingar som inte ska annonseras i TED. För att se till att uppgifterna i annonserna är tillförlitliga, ska alla upphandlingar annonseras i registrerade annonsdatabaser. För att kunna registreras som annonsdatabas ska den som driver databasen lämna uppgifter för statistikändamål. De grundläggande bestämmelserna om nationell upphandlings­statistik ska samlas i en ny lag om upphandlingsstatistik. Lagen ska också reglera registreringen av annonsdatabaser.

Upphandlingsmyndigheten blir statistikmyndighet

Regeringen föreslår också att Upphandlingsmyndigheten blir statistik­myndighet på upphandlingsområdet. Vi kommer i så fall att ansvara för att sammanställa uppgifterna och göra statistiken allmänt tillgänglig genom en nationell statistikdatabas för upphandling.

Undersökning om inköpsvärden

Som ett led i arbetet med att förbättra statistiken har regeringen gett Upphandlingsmyndigheten ett uppdrag: att undersöka vilka upp­gifter om inköpsvärden (faktiska utbetalningar) som är lämpliga och möjliga att samla in. För att ta reda på det ska vi undersöka vilka uppgifter om inköpsvärden som staten behöver för analyser och beslutsunderlag. Dessutom ska vi analysera hur dessa uppgifter bör samlas in med hänsyn till de upphandlande myndigheterna och enheternas olika förutsättningar.

Vi på Upphandlingsmyndigheten ska genomföra uppdraget tillsammans med ett antal upphandlande myndigheter och enheter. Resultatet ska sedan redovisas för regeringen senast den 28 februari 2019.

Läs hela regeringens förslag till bättre statistik på upphandlingsområdet