Startsida
Justitia, rättvisans gudinna i romersk mytologi, håller i en gyllene vågskål.

Juridiskt intressanta händelser relaterade till upphandling

Publicerad 07 januari 2020

Dom från Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2018 ref. 67

20 november 2018

Domen behandlar frågan om det som en kommunal nämnd tidigare gjort kan läggas en annan kommunal nämnd till last och beaktas vid fastställande av upphandlings­skadeavgift. 

Indirekt besvaras också frågan om en kommunal nämnd är en egen upphandlande myndighet, vilket domstolen ansåg den vara. Det kan  därmed finnas flera upphandlande myndigheter inom samma organisation. Hur ni organiserar er  inköpsverksamhet kan därför komma att få juridiska konsekvenser för hur olika inköp ska räknas samman.

Om domen i vår Frågeportal

Coopservice – en omdiskuterad EU-dom

19 december 2018

Domen har diskuterats flitigt eftersom tolkningen av den kan komma att påverka hur mycket som kan köpas från ett ramavtal.

Det gör att det blir ännu viktigare att

  • göra en noggrann behovsanalys inför upphandlingen
  • kommunicera kring avtalets omfattning
  • följa upp avtalen.

Vägledning om takvolymer i ramavtal

Nya regler för välfärdstjänster

1 januari 2019

Vid exempelvis upphandling av hemtjänst kan det bli betydligt färre regler att följa om upphandlingens värde är under cirka 7,7 miljoner kronor. Det gäller i de fall det inte är intressant för företag i andra länder inom EU och EES att delta i upphandlingen.

Upphandling av välfärdstjänster

Synpunkter på förslag om förenklade regler

1 februari 2019

Det har länge funnits önskemål om enklare upphandlingsregler. Förenklings­utredningen lämnade hösten 2018 ett betänkande som olika intressenter fått lämna synpunkter på. Utredningen lämnade bland annat förslag om enklare regler i många typer av upphandlingar. Utredningen föreslog även att det ska finnas avgifter och ansvar för rättegångs­kostnader i överprövningsmål. Upphandlingsmyndigheten var positiv till det första förslaget men kritisk till det andra.

Upphandlingsmyndighetens remissvar

Ny säkerhetsskyddslagstiftning

1 april 2019

En ny säkerhets­skyddslag och en ny säkerhetsskyddsförordning trädde i kraft. Det finns en del nyheter inom området som kan vara bra att sätta sig in i. Bland annat introducerades begreppet ”Sveriges säkerhet” som har en något vidare innebörd än det tidigare begreppet ”Rikets säkerhet”. 

Det blir nu tydligare att säkerhets­skyddsarbete inte enbart tar sikte på militära eller polisiära verksamheter. Det kan exempelvis bli aktuellt när varor och tjänster upphandlas för vattenreningsverk, it-anläggningar eller hälso- och sjukvård.

Säkerhetsskyddad upphandling