Startsida
Två staplar med kopparmynt.

Statistik om inköpsvärden behövs

Publicerad 07 januari 2020

Trots att behovet är stort finns det i dag ingen nationell statistik som ger svar på vem som köper vad, av vem och för hur mycket.

Statistiken behöver kompletteras

Våren 2019 presenterade Upphandlingsmyndigheten en förstudie om vilka inköpsvärden som är möjliga och lämpliga att samla in. Den övergripande slutsatsen i rapporten till regeringen är att den annonsbaserade statistik som riksdagen fattat beslut om behöver kompletteras med inköpsvärden, det vill säga uppgifter som med utgångspunkt i inköpsfakturor kan visa hur våra skattemedel verkligen används.

Ger flera fördelar

Fördelarna med statistik om inköpsvärden är flera. Det skulle ge alla upphandlande  organisationer tillgång till en grundläggande inköpsanalys som kan användas för jämförelser och som ett verktyg för verksamhetsutveckling.

Inköpsstatistik ger även ökad transparens och insyn i hur skattemedlen används i praktiken. Det gör det lättare att uppmärksamma ineffektivitet och minskar risken för korruption och oegentligheter.

Främjar goda affärer

Nationell inköpsstatistik har länge efterfrågats av näringslivet. Statistiken skulle synliggöra potentiella affärsmöjligheter och ge företag möjligheter att analysera den offentliga marknaden och räkna på offentliga kontrakt. Det skulle öka intresset för den offentliga upphandlingen och bidra till ökad konkurrens. Bättre statistik skulle helt enkelt skapa förutsättningar för utveckling av Sveriges offentliga affärer till nytta för medborgare och näringsliv.