Startsida

Förtroende är grunden för en attraktiv offentlig marknad

Publicerad 07 januari 2020

Mycket av Sveriges välfärd skapas i dag genom alla de inköp som görs inom offentlig sektor. För att detta ska fungera behöver fler lämna anbud i offentliga upphandlingar. En viktig nyckel är att stärka förtroendet till offentliga affärer.

Konkurrens på marknaden behövs

Att det finns företag och andra organisationer som vill och kan lämna anbud är en   grundläggande förutsättning för att offentlig upphandling ska fungera. Tyvärr är så inte alltid fallet. Vi har under en längre tid sett en vikande konkurrens i offentliga upphandlingar. Inom vissa branschsegment finns en ökad oro över att det är svårt att få några kvalificerade anbud alls.

Utan en fungerande konkurrens ökar risken för att skattepengar inte kan användas effektivt. Det kan i sin tur bidra till att offentliga organisationer måste skära ner i verksamheten och får svårt att leva upp till medborgarnas förväntningar på välfärd.

Viktigt med goda relationer

Upphandlingsmyndigheten tar regelbundet emot synpunkter från företag och branschorganisationer som deltar i offentliga affärer. Många vittnar om missnöje över hur upphandlingar genomförs. Det påverkar i längden deras vilja att lämna anbud och förtroendet för den offentliga marknaden. Offentliga organisationer behöver därför arbeta långsiktigt och kontinuerligt med att vårda relationerna till näringslivet för att utveckla konkurrensen.

Genom medvetna beslut och prioriteringar på ledningsnivå kring dessa frågor kan offentliga organisationer vinna mycket: fler som vill delta i offentliga upphandlingar, mer pengar över till sådant som är viktigt och nöjdare medborgare. Det ökar förtroendet inte bara för   offentliga affärer utan för offentlig sektor som helhet.

Cirka 41 % av alla upphandlingar i Sverige får bara ett eller två anbud*

*Källa: Statistik om offentlig upphandling 2019, Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket.

3 saker att fokusera på:

  1. Se till att god konkurrens är en prioriterad fråga för verksamheten.
  2. Ha ständig dialog med aktuella branscher om förutsättningar för "den goda affären"! 
  3. Samarbeta med andra för att samla köpkraft och skapa gemensamma arenor för dialog.