Allmänna regler om överprövningar

En leverantör har möjlighet att överpröva upphandlingen respektive avtalets giltighet om avtal redan har ingåtts.

Till vilken domstol skickar jag ansökan?

Skicka ansökan till den förvaltningsrätt som ligger i samma domkrets som den upphandlande myndigheten. Kontakta Domstolsverket om du är osäker eller gå in på deras webbplats och sök fram rätt förvaltningsrätt (www.domstol.se).

Vad kostar en domstolsprocess?

Ansökan om överprövning är gratis. Men vardera parten betalar själv för domstolsprocessen och eventuella ombud.

Hur går domstolsprocessen till?

Rätten avgör oftast målet på grundval av de skriftliga handlingar som lämnas in (muntlig förhandling är ovanligt). Rätten beaktar bara de omständigheter som tas upp i din ansökan (det som åberopats). Det är därför viktigt att du tydligt formulerar vad du anser är fel vid upphandlingen och ger stöd för dina påståenden.

Söndagsregeln

Vid beräkningen av tidsfristen för att ansöka om överprövning ska den så kallade söndagsregeln tillämpas. Söndagsregeln innebär att om den sista dagen för att ansöka om överprövning inträffar på en helgdag (lördag eller söndag eller en annan helgdag) förlängs tiden till den närmaste vardagen.

Förlängd avtalsspärr

Vid överprövning till förvaltningsrätten förlängs avtalsspärren automatiskt under målets handläggning. Den upphör tio dagar efter det att domstolen har avgjort målet (tiodagarsfrist).

Vid överprövning i kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen måste du som leverantör yrka på ett formellt beslut från rätten för att förlänga avtalsspärren (ett så kallat interimistiskt beslut).

Interimistiskt beslut

När det inte finns någon avtalsspärr får domstolen besluta att avtal inte får ingås innan något annat bestäms (ett så kallat interimistiskt beslut). Då gäller en tiodagarsfrist under vilken avtal inte får ingås efter det att förvaltningsrätten eller kammarrätten har avgjort målet eller upphävt det interimistiska beslutet. En tiodagarsfrist gäller också när Högsta förvaltningsdomstolen har fattat ett interimistiskt beslut och återförvisat målet till lägre instans. Tiodagarsfristen är till för att ge tid till eventuella överklaganden till högre instanser.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

NUS_4.jpg

Nationella upphandlings-strategin