Små och medelstora företag

Ett syfte med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter på bästa sätt ska använda offentliga medel. Man ska också dra nytta av konkurrensen på marknaden för att göra goda affärer.

Öka små och medelstora företags deltagande och dra nytta av konkurrensen

Ett mått på hur konkurrensen är inom olika områden är antalet anbud per upphandling. För att ta tillvara konkurrensen på de aktuella marknaderna, och därmed skapa bra förutsättningar för goda affärer, är det därför viktigt att upphandlande myndigheter genomför upphandlingar på ett sätt som gör det möjligt för alla typer av företag att lämna anbud.

Att få ett ökat deltagande av mindre företag i offentliga upphandlingar leder ofta till fler anbud och därmed bättre möjligheter för den upphandlande myndigheten/enheten (benämns i fortsättningen endast upphandlande myndighet) att dra nytta av den befintliga konkurrensen. Ökad konkurrens gynnar i regel både upphandlande myndigheter som får tillgång till fler nya lösningar samt att företagen som genom tillträde till marknaden inom offentlig upphandling, får incitament att utvecklas och att vara innovativa.

Fler aktörer i anbudsgivningen innebär också att den upphandlande myndigheten får bättre förutsättningar för att göra goda affärer och därigenom ökar möjligheterna för att skattemedlen används effektivt.

Små och medelstora företag

Begreppet SME ("small and medium sized enterprises", små och medelstora företag) används ofta utan att det närmare preciseras hur stort företaget är.

I Sverige tillämpas Europeiska kommissionens definition av små företag och medelstora företag. Klassificeringen baseras på antal anställda samt antingen nettoomsättning eller balansomslutning. 

Definition av SME-företag

Mikroföretag

företag med färre än 10 anställda och en årsomsättning (det belopp som tas under en viss period) eller balansomslutning (en deklaration över ett företags tillgångar och skulder) som understiger två miljoner euro.

Små företag

företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro.

Medelstora företag

företag med färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro.

Europeiska kommissionens storleksklasser för företag

Storleksklass

Antal anställda

Och

Netto-omsättning, miljoner euro

Eller

Balans-omslutning miljoner euro

Mikroföretag

0-9

 

0-2

 

0-2

Små företag

10-49

 

2-10

 

2-10

Medelstora företag

50-249

 

10-50

 

10-43

Källa: Europeiska kommissionen (2003)

När SME-frågor aktualiseras vid offentliga upphandlingar är det ofta gruppen mikroföretag som det handlar om. På de här sidorna används begreppet mindre företag vilket omfattar både mikroföretag och små företag men utesluter de medelstora företagen. 

Mindre företag riskerar att missgynnas i upphandlingar

Stora företag har ofta större administrativa möjligheter att kunna lägga ned kraft och energi på att lämna anbud i offentliga upphandlingar. Detta kan leda till en svagare position för företag som inte är storföretag. Mindre företag kan på olika sätt missgynnas, exempelvis genom att stora volymer efterfrågas. Därför är det viktigt att i samband med offentlig upphandling, särskilt vid utformning av upphandlingsdokument, ta hänsyn till de förutsättningar som gäller för alla företag, oavsett storlek.

Det finns en rad åtgärder som upphandlande myndigheter kan vidta för att mindre företag ska ha större möjligheter att kunna delta i upphandlingar. Ett vanligt sätt är att, då det är lämpligt, sträva efter att dela upp upphandlingen.

De grundläggande principerna 

De grundläggande principerna för offentlig upphandling innebär bland annat att en upphandlande myndighet varken får gynna eller missgynna ett företag på grund av dess storlek. De upphandlande myndigheterna får således inte heller särbehandla de mindre företagen, så att dessa kan komma att gynnas i förhållande till andra aktörer på marknaden. Snarare ska alla leverantörer ges lika goda förutsättningar att delta i upphandlingar.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Fragetecken_lila.jpg

Frågor och svar

Har du frågor om upphandling eller statsstöd? Välkommen att ställa din fråga i vår frågeportal.