Förbereda företaget

Här får du veta hur du kan förbereda dig och ditt företag både innan och efter att du hittat en intressant upphandling men ännu inte börjat skriva ditt anbud.

Undersök marknaden

Undersök vilka kommuner, landsting eller statliga myndigheter som kan tänkas vara i behov av dina varor, tjänster eller byggentreprenader. Ta reda på hur dessa varor, tjänster eller byggentreprenader brukar upphandlas.

Jämlika konkurrensmöjligheter

Utgångspunkten är att alla leverantörer ska behandlas lika. Därför är de upphandlande myndigheterna och enheterna ofta försiktiga i sina kontakter med leverantörerna, särskilt under upphandlingsfasen och strax före upphandlingen. 

Ta kontakt

Upphandlande myndigheter och enheter är angelägna om att det skapas en effektiv konkurrens vid upphandlingar. Därför är det inte ovanligt att de exempelvis bjuder in till informationsträffar där de presenterar planerade upphandlingar. Om inga informationsträffar är inplanerade kan du som leverantör framföra önskemål om att den upphandlande myndigheten eller enheten bjuder in till en sådan träff.

Vid kontakter med den upphandlande myndigheten eller enheten kan du ha möjlighet att få information om: 

  • när eventuella nuvarande kontrakt inom ditt verksamhetsområde löper ut
  • när nästa upphandlingsprocess ska inledas
  • vem som i dagsläget har kontrakt (du kan begära ut en kopia av kontraktet) och vilka krav som ställts på leverantören och på den levererade varan, tjänsten eller byggentreprenaden
  • vilken prisnivån är

Den här informationen finns ibland även på den upphandlande myndighetens eller enhetens webbplats. Men tänk på att offentlighetsprincipen inte gäller för samtliga upphandlande myndigheter och enheter. 

Marknadsför dina produkter

Kontakta gärna beställare på upphandlande myndigheter och enheter mellan upphandlingarna – presentera din verksamhet och utförda eller pågående kontrakt. En aktiv dialog är lärorik för båda parter. Kontakterna måste naturligtvis skötas professionellt, så att den upphandlande myndigheten eller enheten inte uppfattar dem som en förhandling eller att en upphandling påbörjats. Det innebär att du bör respektera om den upphandlande myndigheten eller enheten meddelar att kontakter för tillfället är olämpliga.

För att kunna marknadsföra din vara, tjänst eller byggentreprenad gäller det att vara ute i rätt tid. När planerna på en ny upphandling ligger långt fram i tiden kan det vara för tidigt. När den upphandlande myndigheten eller enheten redan har gjort en behovsanalys och bestämt kraven på det som ska upphandlas, kan det vara för sent.

Var aktiv – undersök hur den offentliga sektorn köper de produkter eller tjänster som ditt företag säljer. Marknadsför dina produkter eller tjänster. Men respektera att upphandlande myndigheter och enheter inte får gynna någon leverantör framför de andra. Redogör tydligt för på vilket sätt ditt erbjudande är bättre än dina konkurrenters. Har du en innovativ lösning – beskriv den kortfattat.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterad information