Är det svårt att uppfylla kraven ensam?

Det finns flera alternativ om ditt företag inte kan uppfylla kraven i en upphandling. Inled ett samarbete med ett annat företag och hänvisa till det företagets kapacitet om ditt företag inte uppfyller leverantörskraven.

Du måste vanligtvis visa att ditt företag förfogar över resurserna när kontraktet ska fullgöras. Denna möjlighet gäller för krav som avser finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig förmåga, men inte för krav som rör betalning av skatter och socialförsäkringsavgifter.  Gå samman med flera andra företag och lämna ett gemensamt anbud eller använd dig av underleverantörer. Se till att det tydligt framgår hur ni uppfyller de olika kraven i upphandlingen.

Det är alltid den leverantör som vinner upphandlingen som är ansvarig för att kontraktet fullgörs. Den upphandlande myndigheten eller enheten kan dock vilja säkerställa att underleverantören är seriös och kan därför ställa krav på att underleverantören exempelvis har fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av skatter och avgifter.

Myndigheten kan kräva att ni ska ha en viss juridisk form för att kunna teckna kontrakt. 

Avstå från att lämna anbud om du bedömer att du inte kan lämna ett anbud som klarar kraven i upphandlingen. Avstå också om du tror att du inte kan leverera det som du erbjuder i anbudet.

Tänker du använda en underleverantör?

Vill du hänvisa till andra företags kapacitet bör du förbereda samarbetet i god tid före upphandlingen. Kontrollera om du redan i anbudet behöver redovisa vilka underleverantörer som är aktuella och hur stor del av kontraktet det gäller.

Senast uppdaterad:

Relaterad information