Förbered ditt företag för att lämna anbud

Begär ut upphandlingsdokumenten och eventuellt vinnande anbud från avslutade upphandlingar. Då får du en uppfattning om vilka krav som kan komma att gälla i framtiden.

En avgift tas ibland ut för att få handlingarna kopierade. 

Se till kraven i tidigare upphandlingar

För att ett företag ska kunna bli antaget som leverantör krävs att det uppfyller de krav som ställts på leverantören och på varan, tjänsten eller byggentreprenaden. För att vara konkurrenskraftigt måste anbudet även matcha de tilldelningskriterier som angetts i upphandlingsdokumenten på bästa sätt.
Förbered därför ditt företag på de krav och tilldelningskriterier som kan komma i framtida upphandlingar genom att titta på vilka krav som ställts i tidigare motsvarande upphandlingar.

Exempel på krav på varan, tjänsten eller byggentreprenaden är:

 • kvalitetsnivå
 • nivå på miljöprestanda
 • användbarhets- och tillgänglighetskrav
 • prestanda
 • säkerhet.

Förbered viktiga dokument

I upphandlingsdokumenten anger den upphandlande myndigheten eller enheten vilka uppgifter du ska lämna i ditt anbud för att denne ska kunna kontrollera om ställda krav uppfylls samt i vilken utsträckning eventuella tilldelningskriterier möts. Följande uppgifter kan ingå. 

För att visa ekonomisk ställning:

 • årsomsättning
 • kvot mellan tillgångar och skulder
 • ansvarsförsäkring

För att visa teknisk och yrkesmässig kapacitet:

 • förteckning över de viktigaste uppdragen
 • uppgifter om tekniska resurser
 • beskrivning av teknisk utrustning och kvalitetsledningssystem
 • uppgifter om utbildning och yrkeskvalifikationer för relevant personal
 • uppgifter om verktyg, maskiner och teknisk utrustning som företaget förfogar över och som behövs för att fullgöra kontraktet
 • prover, beskrivningar eller fotografier
 • åtagande från en annan leverantör (om anbudsgivaren inte själv uppfyller krav och hänvisar till ett annat företags kapacitet). 

Övriga dokument att förbereda:

 • kopia på registreringsbevis (om leverantörens bolagsform är sådan att det krävs registreringsbevis)
 • företagspresentation med företagsuppgifter och kontaktuppgifter
 • bevis på kvalitetsledningssystem
 • bevis på miljöledningssystem
 • kontaktuppgifter till referenser. 

Spara dokument och uppgifter från tidigare upphandlingar – de kan komma till användning igen. Men kontrollera alltid att de är aktuella. 
Läs mer om ESPD

Senast uppdaterad:

Relaterad information