Ställ frågor

För att kunna lämna ett bra anbud behöver du ha all nödvändig information om upphandlingen och förstå det som står i upphandlingsdokumenten.

Finns det oklarheter av något slag? Huvudregeln är att de frågor som du ställer och de svar du får kommer alla övriga intressenter att ta del av. Ofta sker hanteringen av frågor och svar i det elektroniska upphandlingsverktyget som den upphandlande myndigheten eller enheten använder.

Om upphandlingsdokumenten är otydliga

Upphandlingsdokumenten ska vara klara och tydliga. Ta reda på vad som gäller – gissa aldrig. Om du lämnar ett anbud utan att känna till de exakta förutsättningarna och myndigheten eller enheten tilldelar kontraktet till ditt företag, kan det bli en dålig affär för dig.

Felaktigheter i upphandlingsdokumenten

Anser du att upphandlingen på något sätt strider mot de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna eller andra upphandlingsbestämmelser? Är kraven diskriminerande, anbudstiden för kort eller utvärderingsmodellen felaktigt utformad? Ju tidigare du påtalar felet, desto bättre, eftersom du då kan undvika att lägga tid och pengar på att lämna ett anbud i en upphandling som riskerar att inte kunna slutföras på grund av felaktigheter.

Om den upphandlande myndigheten eller enheten instämmer i dina synpunkter kan den rätta till felaktigheterna inom ramen för det pågående upphandlingsförfarandet eller välja att avbryta upphandlingen och annonsera korrigerade upphandlingsdokument som en ny upphandling. Den upphandlande myndigheten eller enheten kan också välja att inte vidta några åtgärder. Då kan du ansöka om överprövning hos en förvaltningsrätt och låta den avgöra om upphandlingen strider mot lagen.

Vänta inte med frågorna

Ställ frågorna direkt när de uppstår – då hinner du ställa eventuella följdfrågor. Upphandlingsdokumenten anger ofta en sista dag för frågor och svar. Den upphandlande myndigheten eller enheten publicerar svar, förtydliganden och kompletteringar samtidigt, för att alla leverantörerna ska ha samma chans att lämna ett konkurrenskraftigt anbud. Fram till dess att upphandlingen är avslutad råder absolut sekretess. Den upphandlande myndigheten eller enheten får därmed inte avslöja vem som har ställt en fråga.

Kontrollera regelbundet frågor och svar

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska publicera samtliga förtydliganden och kompletteringar (t.ex. svar på inkomna frågor) så att alla anbudsgivare eller anbudssökande kan ta del av dem. Kontrollera regelbundet om någon ny information har publicerats eller om andra förutsättningar för upphandlingen har förändrats. Den upphandlande myndigheten eller enheten ska lämna kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten senast sex dagar före sista anbudsdag. Förutsättningen är att frågan har ställts i god tid. Den upphandlande myndigheten eller enheten kan även besluta om att förlänga anbudstiden med anledning av kompletteringar eller ändringar som publiceras under anbudstiden. Skälet till detta är att den upphandlande myndigheten eller enheten vill säkerställa att alla intresserade leverantörer har möjlighet att beakta den nytillkomna informationen när de utarbetar sina anbud.

Läs igenom upphandlingsdokumenten i god tid. Där framgår ofta en sista dag för att ställa frågor om en upphandling. Anledningen är att den upphandlande myndigheten ska kunna redovisa svaret till samtliga intresserade företag i god tid före sista dagen för att lämna anbud. Ta kontakt med den upphandlande myndigheten på det sätt som framgår av upphandlingsdokumenten. Ta reda på vilka frågor och svar som kommit från andra företag genom att till exempel bevaka den upphandlande myndighetens eller enhetens webbplats.  

Senast uppdaterad:

Relaterad information