Tilldelningsbeslutet fattas

När den upphandlande myndigheten eller enheten har fattat ett beslut om vilken eller vilka leverantörer som myndigheten eller enheten ska teckna kontrakt eller ingå ramavtal med, ska den underrätta samtliga anbudsgivare om tilldelningsbeslutet.

Även i de fall den upphandlande myndigheten eller enheten fattar ett beslut om att avbryta en upphandling ska samtliga anbudsgivare underrättas.

Innehållet i underrättelse om tilldelningsbeslut

Underrättelse om tilldelningsbeslutet ska innehålla

  • beslut om vem eller vilka leverantörer som ska tilldelas kontrakt eller ramavtal och skälen för besluten
  • den tidsrymd under vilken avtal inte får ingås (avtalsspärr).

Anledningen till att denna information ska finnas är att om du anser att beslutet är fel så ska du kunna ta tillvara din rätt genom att ansöka om överprövning av upphandlingen. Vid direktupphandling finns inget krav på avtalsspärr. 

Information om det vinnande anbudets fördelar

Om du har lämnat ett anbud som uppfyllt alla ställda krav men inte vunnit, kan du begära ytterligare information från den upphandlande myndigheten eller enheten om de relativa fördelarna med det vinnande anbudet. Om ditt anbud har förkastats har du rätt att, vid begäran, få information om skälen till detta.

Många gånger framgår även denna information av underrättelsen om tilldelningsbeslutet. 

Upphandlingens sekretess hävs

I och med att tilldelningsbeslutet har fattats hävs upphandlingssekretessen. Huvudregeln är att bl.a. anbuden i upphandlingen nu blir offentliga. Detsamma gäller om upphandlingen avbryts.

Avtalsspärr - tidpunkt för tecknande av kontrakt

Vid alla upphandlingsförfaranden kan upphandlingen prövas i sak av förvaltningsrätten. En ansökan om överprövning av upphandlingen kan lämnas in till förvaltningsrätten fram till dess att avtalsspärren har löpt ut. Om någon avtalsspärr inte råder kan en leverantör ansöka om överprövning av upphandlingen till dess att avtal är tecknat. Avtalsspärren löper minst 10 eller 15 dagar från det att den upphandlande myndigheten skickat tilldelningsbeslutet till anbudsgivarna eller avslutat upphandlingen på annat sätt. 10 dagar gäller i de fall tilldelningsbeslutet skickas elektroniskt, 15 dagar i de fall det skickats på annat sätt (t.ex. per post).

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information